Quyết định 834/QĐ-UBND

Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 834/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Tư pháp Nam Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 21/4/2016 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 834/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(lĩnh vực Hành chính Tư pháp)

STT

TêN THỦ TỤC HàNH CHíNH

1

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

2

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ;

Bước 2: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa, Sở Tư pháp.

- Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện). Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không đủ điều kiện cấp phiếu thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Một cửa, Sở Tư pháp.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 10 ngày. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày.

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Lệ phí: (áp dụng đối với cá nhân)

+ 200.000 đ/trường hợp.

+ 100.000đ/trường hợp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/TT-LLTP Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp).

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 04/2013/TT-LLTP Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp).

Yêu cầu, điều kiện:

- Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

- Cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế"

 

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi:............................................................

1. Tên tôi là:

2. Tên gọi khác (nếu có):.....................................................3. Giới tính

4. Ngày, tháng, năm sinh:…/…/

5. Nơi sinh:

6. Quốc tịch:..................................7. Dân tộc:

8. Nơi thường trú:

9. Nơi tạm trú:

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :............................Số:

Cấp ngày.....tháng.....năm.......................Tại:

11. Họ tên cha:........................Ngày/tháng/năm sinh

12. Họ tên mẹ:........................Ngày/tháng/năm sinh

13. Họ tên vợ/chồng........................Ngày/tháng/năm sinh

14. Số điện thoại/e-mail:

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

 

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Số 1 Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

 

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:..................................................... Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PhiẾu LÝ LỊCH Tư PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

Kính gửi:......................................................

1. Tên tôi là:

2. Tên gọi khác (nếu có)...........................................3. Giới tính:

4. Ngày, tháng, năm sinh:......./......./.......5. Nơi sinh

6. Địa chỉ:

....................................................................Số điện thoại :

7. Giấy CMND/Hộ chiếu:...............................................Số:

Cấp ngày......tháng......năm......Tại:

8. Được sự ủy quyền:

8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền:

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày........tháng......năm

Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜi ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên:

2. Tên gọi khác (nếu có):...................................3. Giới tính

4. Ngày, tháng, năm sinh:......./......./.......5. Nơi sinh:

6. Quốc tịch :.............................7. Dân tộc:

8. Nơi thường trú:

9. Nơi tạm trú:

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :............................…Số:

Cấp.......ngày.......tháng.......năm.......Tại:

11. Số điện thoại/e-mail:

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY quyỀn HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

 

ChA

MẸ

VỢ/CHỒNG

Họ và tên

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

 

QUÁ TRìNH Cư TRÚ CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:...................................................... Phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

......., ngày.......tháng.......năm.......

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ;

Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa, Sở Tư pháp;

- Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn thiện). Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện cấp phiếu thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

Bước 3: Cá nhân nhận Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Một cửa - Sở Tư pháp.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 10 ngày. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 15 ngày.

Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Lệ phí:

+ 200.000 đ/trường hợp.

+ 100.000đ/trường hợp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp).

Yêu cầu, điều kiện: Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

* Ghi chú: "Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế"

 

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH Tư PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiêu lý lịch tư pháp)

Kính gửi:

1. Tên tôi là:

2. Tên gọi khác (nếu có):..............................3. Giới tính :

4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./...../

5. Nơi sinh:

6. Quốc tịch:....................................7. Dân tộc:

8. Nơi thường trú:

9. Nơi tạm trú:

10. Giấy CMND/Hộ chiếu:.........................Số:

Cấp ngày...........tháng........năm........................Tại:…

11. Họ tên cha:..........................................Ngày/tháng/năm sinh

12. Họ tên mẹ:..........................................Ngày/tháng/năm sinh

13. Họ tên vợ/chồng.................................Ngày/tháng/năm sinh

14. Số điện thoại/e-mail:

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Nơi thường trú/Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Số 1 Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:..................................................... Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

 

......., ngày.......tháng.......năm.......

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 834/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu834/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 834/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 834/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Tư pháp Nam Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 834/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Tư pháp Nam Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu834/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 834/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Tư pháp Nam Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 834/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thẩm quyền Sở Tư pháp Nam Định 2016

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực