Quyết định 835/QĐ-BNV

Quyết định 835/QĐ-BNV năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 103/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 835/QĐ-BNV 2018 về thực hiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 16/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 103/NQ-CP NGÀY 06/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 16/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 13271/VPCP-TCCV ngày 12/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về cơ quan chủ trì xây dựng Đề án mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng TTĐT Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TH (05b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 16/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 103/NQ-CP NGÀY 06/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 16/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 835/QĐ-BNV ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 08), Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 103) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 13271/VPCP-TCCV ngày 12/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về cơ quan chủ trì xây dựng Đề án mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành du lịch, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 103 của Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 103 của Chính phủ đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ nhằm nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong nghị quyết.

2. Xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 103 của Chính phủ có hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình công tác hằng năm của Bộ Nội vụ.

3. Người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập và triển khai các nội dung cụ thể nêu trong nghị quyết.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 103 của Chính phủ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Vụ Tổ chức - Biên chế: Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ, theo hướng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng “Đề án về mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành du lịch đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới”.

3. Vụ Chính quyền địa phương: Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương, theo hướng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền địa phương; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về mô hình tổ chức chính quyền địa phương gắn với tính đặc thù của từng vùng, miền; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng thể chế điều phối phát triển kinh tế theo vùng và liên kết vùng đối với hoạt động du lịch.

4. Vụ Công chức - Viên chức: Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, theo hướng tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đổi mới lề lối, phương thức và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

5. Vụ Cải cách hành chính: Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

6. Vụ Pháp chế: Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho du lịch phát triển.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện những nội dung có liên quan; đối với các nội dung đã hoặc đang được triển khai thực hiện theo các đề án, chương trình công tác khác của Bộ, thì tiếp tục thực hiện để bảo đảm tiến độ và chất lượng của đề án, chương trình công tác.

2. Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện, chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan đệ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 11 hằng năm (qua Vụ Tổng hợp) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp nếu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị chủ động đề xuất và gửi về Vụ Tổng hợp để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 835/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu835/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 835/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 835/QĐ-BNV 2018 về thực hiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 835/QĐ-BNV 2018 về thực hiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu835/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 835/QĐ-BNV 2018 về thực hiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 835/QĐ-BNV 2018 về thực hiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

              • 17/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực