Quyết định 835/QĐ-UBND

Quyết định 835/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 835/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN SÔNG LÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NĐ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của UBND huyện Sông Lô tại Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 05/3/2019, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 164/TTr-STNMT ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sông Lô với nội dung sau:

1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của huyện Sông Lô trong năm kế hoạch 2019:

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2018

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Tăng (+), giảm (-) ha

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

14.996,32

100,00

14.996,32

100,00

0,00 

1

Đất nông nghiệp

NNP

11.446,68

76,33

10.707,60

71,40

-739,09

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.563,48

23,76

3.250,40

21,67

-313,08

 

 Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2.147,05

14,32

1.941,22

12,94

-205,83

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

974,80

6,50

730,13

4,87

-244,68

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.438,45

16,26

2.319,34

15,47

-119,11

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.602,96

10,69

1.602,51

10,69

-0,45

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.714,37

18,10

2.621,80

17,48

-92,57

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

152,62

1,02

148,81

0,99

-3,81

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

34,60

0,23

34,60

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.893,63

19,30

3.645,89

24,31

752,26

2.1

Đất quốc phòng

CQP

5,37

0,04

9,37

0,06

4,00

2.2

Đất an ninh

CAN

1,71

0,01

1,71

0,01

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

397,71

2,65

397,71

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

11,50

0,08

11,50

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,65

0,01

4,33

0,03

2,68

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

4,78

0,03

59,24

0,40

54,46

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

39,94

0,27

82,20

0,55

42,26

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.352,64

9,02

1.486,21

9,91

133,57

2.9

Đất có di tích lịch sử-văn hoá

DDT

1,62

0,01

1,80

0,01

0,18

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

3,27

0,02

4,83

0,03

1,56

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

20,50

0,14

29,86

0,20

9,36

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

517,27

3,45

602,29

4,02

85,02

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

14,02

0,09

14,07

0,09

0,05

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,41

0,00

0,41

0,00

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

12,47

0,08

22,47

0,15

10,00

2.16

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

97,37

0,65

100,46

0,67

3,09

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

49,90

0,33

55,26

0,37

5,36

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

30,11

0,20

33,00

0,22

2,89

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,85

0,05

13,73

0,09

5,88

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,63

0,03

4,63

0,03

 

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

634,10

4,23

617,65

4,12

-16,45

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

94,03

0,63

93,17

0,62

-0,86

3

Đất chưa sử dụng

DCS

656,00

4,37

642,83

4,29

-13,17

2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trong đó:

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

(Chi tiết thể hiện tại biểu 01 kèm theo)

2.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

(Chi tiết thể hiện tại biểu 02 kèm theo)

2.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

(Chi tiết thể hiện tại biểu 03 kèm theo)

2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019

(Chi tiết thể hiện tại biểu 04 kèm theo)

2.5. Danh mục các công trình đã phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đến nay chưa triển khai thực hiện, đề nghị loại bỏ:

(Chi tiết thể hiện tại biểu 05 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ nội dung Quyết định này, UBND huyện Sông Lô có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của huyện.

1.2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

1.3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

1.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

1.6. Định kỳ hàng năm vào tháng 11, UBND huyện phải lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Sông Lô theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Giáo dục đào tạo, Văn hóa thể thao và Du lịch, Ban quản lý khu công nghiệp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 835/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu835/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 835/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 835/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 835/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu835/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Khước
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 835/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 835/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô Vĩnh Phúc

              • 21/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực