Quyết định 836/QĐ-TTg

Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 836/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến Kỳ Sơn Hòa Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 836/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF PHÚC TIẾN, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản s 6049/BC-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2017, văn bản số 838/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019, văn bản số 6688/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019, văn bản s 3737/BKHĐT-KTDV ngày 10 tháng 6 năm 2020; Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3275/BNN-TCLN ngày 15 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần golf An Việt Hòa Bình.

2. Tên Dự án: Sân golf Phúc Tiến.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình:

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý sân golf.

5. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích khu đất 200 ha, được giới hạn bởi các mốc tọa độ từ điểm A1 đến A80, gồm:

- Diện tích rừng tự nhiên (11,75 ha, giữ nguyên hiện trạng để bảo vệ và phát triển rừng), được giới hạn bởi các mốc tọa độ: từ điểm B1 đến B14; từ điểm C1 đến C10; tđiểm D1 đến D8.

- Diện tích thực hiện dự án Sân golf Phúc Tiến là: 188,25 ha.

(chi tiết các điểm mốc tọa độ của cả khu đất 200 ha và từng khu rừng tự nhiên được liệt kê tại Phụ lục 01 kèm theo công văn s716/UBND-NNTN ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình).

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 1.137,025 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định giao đất.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chuyển đổi 171,28 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án Sân golf Phúc Tiến theo đúng quy định của pháp luật trước khi Nhà đầu tư thực hiện Dự án; bảo vệ và giữ nguyên diện tích 11,75 ha rừng tự nhiên trong phạm vi Dự án;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các nội dung sau: việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện Dự án; việc giải phóng mặt bằng, tái định cư, đào tạo, bố trí việc làm cho lao động tại địa phương, cam kết của Nhà đầu tư đối với các lao động bị thu hồi đất thực hiện Dự án; việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Công ty cổ phần golf An Việt Hòa Bình:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, sliệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Tổ chức lập, để cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai thực hiện Dự án; trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm cung cấp đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Chủ tịch Hội đng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần golf An Việt Hòa Bình; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, XD
, NN&PTNT;
-
UBND tỉnh Hòa Bình;
- Công ty Cổ phần golf An Việt Hòa
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN(02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 836/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu836/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2020
Ngày hiệu lực15/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(24/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 836/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 836/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến Kỳ Sơn Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 836/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến Kỳ Sơn Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu836/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành15/06/2020
        Ngày hiệu lực15/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (24/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 836/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến Kỳ Sơn Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 836/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến Kỳ Sơn Hòa Bình

              • 15/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực