Quyết định 836/QĐ-UBND

Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 836/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 836/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 108/TTr-STTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nng.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nng, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CPVP, P.KT;
- Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT&TPTM;
- Cổng Thông t
in điện t TP Đà Nng;
- Lưu: VT, KT,
STTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 836/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nng và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nng và tương đương (sau đây gọi tắt là sở, ban, ngành) (chi tiết xem tại Mục 1 Phụ lục của Quy định này).

2. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố (chi tiết tại Mục 2 Phụ lục của Quy định này).

3. 07 UBND các quận, huyện (không kể huyện đảo Hoàng Sa).

4. 56 UBND các phường, xã.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan, địa phương theo mô hình Chính quyền điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố Đà Nng.

b) Giúp UBND thành phố, lãnh đạo của các cơ quan, địa phương theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành.

c) Nâng cao vai trò và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT; kịp thời khen thưởng các cơ quan, địa phương điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nng.

2. Yêu cầu:

Việc đánh giá, xếp hạng phải đảm bảo tính khoa học, công khai, khách quan, chính xác, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, địa phương.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Các cơ quan, địa phương tiến hành thu thập và cung cấp thông tin theo Bộ Chỉ s đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT thành phố Đà Nng năm 2018 (sau đây gọi tắt là Bộ Chỉ số) kèm theo Quy định này.

2. Trên cơ sở số liệu được các cơ quan, địa phương cung cấp trong Bộ Chỉ số, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phthông minh thành phố Đà Nng tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá và công bố kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT.

Chương II

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung đánh giá

Nội dung Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT bao gồm các mục chính như sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật CNTT.

2. Ứng dụng CNTT (bao gồm dịch vụ công trực tuyến).

3. Nguồn nhân lực CNTT.

4. Chính sách và đầu tư ứng dụng CNTT.

5. Điểm thưởng.

6. Điểm trừ.

Chi tiết các chỉ tiêu đánh giá xem tại Mu 1, 2, 3,4 của Quy định này.

Điều 6. Phương pháp đánh giá

1. Căn cứ vào Bộ Chỉ số được UBND thành phố ban hành, Hội đồng đánh giá sẽ khảo sát thực tế để thẩm định số liệu và đề xuất đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương.

2. Cơ sở để đánh giá:

a) Số liệu cung cấp của các cơ quan, địa phương.

b) Kết quả thẩm định số liệu thực tế của Hội đồng đánh giá.

c) Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý về thông tin, số liệu có liên quan từ các cơ quan, địa phương chuyên môn cung cấp như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,...

d) Đối với các chỉ tiêu không thuộc chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, địa phương, các đơn vị cần cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cho Hội đồng đánh giá để không tính vào thang điểm tổng của cơ quan, địa phương.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện t và thành phthông minh thành phố Đà Nng sẽ tổng hợp đề xuất của Hội đồng đánh giá, trình UBND thành phố Đà Nng xem xét và quyết định kết quả xếp hạng.

Điều 7. Thực hiện xếp hạng

1. Việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương được chia thành 4 nhóm đối tượng chính, chi tiết các nhóm nêu tại Điều 2 của Quy định này.

2. Việc đánh giá, xếp hạng được tính trên cơ sở tổng số điểm của các tiêu chí và xác định theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

a) Tốt: Từ 80 điểm trở lên.

b) Khá: Từ 65 điểm đến dưới 80 điểm.

c) Trung bình: Từ 50 điểm đến dưới 65 điểm.

d) Yếu: Dưới 50 điểm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã

1. Tổ chức thu thập và cung cấp số liệu một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng Quy định này và gửi kết quả về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phthông minh thành phố Đà Nng (Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng đánh giá làm việc trong quá trình khảo sát thực tế, thẩm định số liệu do cơ quan, địa phương cung cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành chuyên môn có liên quan

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phthông minh thành phố Đà Nng có trách nhiệm:

a) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức việc đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương trong năm 2018; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này;

b) Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phthông minh thành phố Đà Nng trong việc lựa chọn các thành viên đủ năng lực tham gia Hội đồng đánh giá.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối và bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động đánh giá, xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT vào dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển CNTT hằng năm của thành phố.

3. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường xã có liên quan tạo điều kiện, phối hợp với Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nng.

Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, thủ trưởng các cơ quan, địa phương và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phthông minh thành phố Đà Nng (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 836/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu836/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 836/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 836/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 836/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu836/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Trung Chinh
        Ngày ban hành20/02/2019
        Ngày hiệu lực20/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 836/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 836/QĐ-UBND 2019 đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Đà Nẵng

            • 20/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực