Quyết định 838/2006/QĐ-UBND

Quyết định 838/2006/QĐ-UBND quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 838/2006/QĐ-UBND mức chi kinh phí đảm bảo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/2006/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 109/2004/TTLB-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 17/4/2006 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Nội dung chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2004/ TTLB-BTC-BTP ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

2. Mức chi một số khoản chi có tính chất đặc thù trong việc kiểm tra, xử lý văn bản:

a) Chi thù lao cộng tác viên: 30.000 đồng/ 01 văn bản. Đối với văn bản chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp, mức chi: 60.000 đồng/ 01 văn bản.

b) Chi tổ chức thu thập, phân loại, xử lý các thông tin, tư liệu, văn bản mà không có mức giá xác định sẵn thì được chi 20.000 đồng/ 01 tài liệu hoặc văn bản (khoản chi này không áp dụng đối với việc thu thập văn bản quy phạm pháp luật đã được cập nhật trong các hệ cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc đăng trên công báo).

c) Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản: 30.000 đồng / 01 văn bản.

d) Chi lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp văn bản được kiểm tra thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp hoặc có dấu hiệu trái pháp luật: 200.000 đồng / 01 báo cáo

e) Chi thuê soạn thảo, viết báo cáo đánh giá kết luận về đợt kiểm tra văn bản: 150.000 đồng/ 01 báo cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Bộ Tư pháp (B/c)
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp (Kiểm tra)
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Đại Biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH đ/vị tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT-P.TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 838/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu838/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2006
Ngày hiệu lực08/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 838/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 838/2006/QĐ-UBND mức chi kinh phí đảm bảo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 838/2006/QĐ-UBND mức chi kinh phí đảm bảo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu838/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành28/04/2006
        Ngày hiệu lực08/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 838/2006/QĐ-UBND mức chi kinh phí đảm bảo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 838/2006/QĐ-UBND mức chi kinh phí đảm bảo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bắc Kạn

            • 28/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực