Quyết định 838/QĐ-UBND

Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2015 về mức chi hỗ trợ cán bộ huyện, xã, bản tham gia thực hiện nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 838/QĐ-UBND 2015 hỗ trợ cán bộ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CÁN BỘ HUYỆN, XÃ, BẢN THAM GIA THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 1535/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 100/TTr-SNN ngày 14 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ huyện, xã và Trưởng bản, Trưởng tiểu khu, Tổ trưởng dân phố (gọi chung là Trưởng bản) tham gia hỗ trợ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng thực hiện nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ căn cứ theo khả năng cân đối nguồn kinh phí từng năm của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để chi như sau:

- Mức hỗ trợ tối đa cho các trưởng bản tham gia là: 100.000 đồng/người/đợt chi trả.

- Mức hỗ trợ tối đa cho cán bộ xã, huyện tham gia là: 200.000 đồng/người/đợt chi trả.

2. Đối tượng được hưởng mức hỗ trợ:

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách nông lâm nghiệp xã: 01 người/xã/đợt.

- Cán bộ nông lâm thủy xã: 01 người/xã/đợt.

- Cán bộ kiểm lâm địa bàn: 01 người/xã/đợt.

- Trưởng các bản, trưởng tiểu khu, tổ trưởng dân phố (gọi chung là trưởng bản) có chi trả dịch vụ môi trường rừng: 01 người/bản/đợt

3. Thời gian chi hỗ trợ

Sau khi kết thúc đợt chi trả tại địa bàn xã, bản mà cán bộ huyện, xã và trưởng bản thực tế tham gia.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Kinh phí của lý của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La cân đối hàng năm.

Điều 2. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cân đối nguồn kinh phí quản lý hàng năm của Quỹ chi cho các nội dung được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này. Tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đ/c CVP; Đ/c Viên - PCVP
- Lưu: VT, Biên KTN, 20bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 838/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu838/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2015
Ngày hiệu lực23/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 838/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 838/QĐ-UBND 2015 hỗ trợ cán bộ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 838/QĐ-UBND 2015 hỗ trợ cán bộ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu838/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Mai Kiên
        Ngày ban hành23/04/2015
        Ngày hiệu lực23/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 838/QĐ-UBND 2015 hỗ trợ cán bộ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 838/QĐ-UBND 2015 hỗ trợ cán bộ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La

            • 23/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực