Quyết định 838/QĐ-UBND

Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 838/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện cấp xã Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 tháng 2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 462/TTr-STNMT ngày 14/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ một thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Lưu: HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 838 /
QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 (TTHC cấp huyện)

2

Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Theo quy định tại khoản 2, Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 (TTHC cấp xã)

2

Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Theo quy định tại khoản 2, Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

4

Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Tổng số: 03 thủ tục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 838/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu838/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực19/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 838/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 838/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện cấp xã Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 838/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện cấp xã Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu838/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Văn Hiểu
        Ngày ban hành19/03/2019
        Ngày hiệu lực19/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 838/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện cấp xã Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 838/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện cấp xã Sóc Trăng

            • 19/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực