Quyết định 839/QĐ-UBND

Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 839/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 839/QĐ-UBND

Hải Dương ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4001/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương về kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để b/c
- Cục KSTTHC - VPCP; Để b/c
- Thường trực Tỉnh ủy; Để b/c
- Thường trực HĐND tỉnh; Để b/c
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Báo Hải Dương (để đưa tin);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (40b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP , tạo chuyển biến mạnh mẽ việc thực hiện của cán bộ, công chức đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số chuyên dùng trong việc tiếp nhận, giải quyết và phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

b) Đổi mới Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả các cấp (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính đối với một số thủ tục hành chính có đủ điều kiện, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;

c) Từng bước thay đổi nhận thức trong nhân dân về giá trị pháp lý của văn bản điện tử để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn phương thức giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan hành chính Nhà nước bằng văn bản giấy nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh;

d) Tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương.

2. Yêu cầu

a) Nội dung kế hoạch bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, đúng tiến độ, chất lượng, khả thi và hiệu quả;

b) Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tích cực tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung tay thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính điện tử và giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

II. NỘI DUNG

Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo Kế hoạch này

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của cơ quan để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gắn với báo cáo tình hình công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP .

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân biết, khai thác, sử dụng.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tham mưu UBND tỉnh triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo đúng quy định.

b) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp… với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để tham mưu đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện TTHC trên môi trường điện tử vào bộ chỉ số cải cách hành chính các cấp và tiêu chí thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh hằng năm.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu cấp kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

6. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả việc thực hiện; tổng hợp, thông tin, báo cáo cho Văn phòng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số: 839/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm công việc

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Cung cấp TTHC trên môi trường điện tử

1

Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đề xuất danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Quyết định của UBND tỉnh

Thường xuyên

 

2

Công khai danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Các TTHC được công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Thường xuyên

 

3

Xây dựng biểu mẫu kết quả thủ tục hành chính bản điện tử thống nhất trên toàn tỉnh để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Biểu mẫu kết quả TTHC được xây dựng

Trong năm 2021

 

4

Xây dựng quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Các TTHC được xây dựng quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Thường xuyên

 

II

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

5

Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Tổ chức các lớp tập huấn

Quý I, II năm 2021

 

6

Triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

 

Thường xuyên

 

7

Đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Báo cáo đánh giá

Lồng ghép nội dung với Báo cáo tình hình đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

 

8

Kiểm tra, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 5/2020/NĐ-CP về UBND tỉnh và Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Báo cáo, kết luận kiểm tra

Lồng ghép nội dung kiểm tra về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

III

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

Rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết từ nay đến 31/12/2025.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Danh sách thống kê số lượng các kết quả giải quyết TTHC đang được lưu trữ bằng văn bản giấy tại cơ quan, đơn vị

Quý II, III Trong năm 2021

 

10

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Hồ sơ, kết quả giải quyết được số hóa

Năm 2021 - 2025

 

11

Xây dựng dữ liệu, tài liệu điện tử tập trung phục vụ tích hợp, chia sẻ theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Kho dữ liệu, tài liệu điện tử tập trung phục vụ tích hợp, chia sẻ theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Trong năm 2021

 

12

Xây dựng Kho lưu trữ dữ liệu về thủ tục hành chính điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Kho dữ liệu về TTHC điện tử

Trong năm 2021

 

13

Triển khai thí điểm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy thành dữ liệu điện tử

- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng;

- UBND Thành phố: Hải Dương, Chí Linh và huyện Thanh Miện;

- UBND cấp xã: Mỗi đơn vị cấp huyện làm điểm chọn 3-5 đơn vị cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được số hóa đồng bộ về kho dữ liệu, tài liệu điện tử tập trung phục vụ tích hợp, chia sẻ theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Trong năm 2021

 

14

Sơ kết, đánh giá và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai rộng rãi công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Báo cáo đánh giá, Kế hoạch thực hiện

Trong Quý I/2022

 

IV

Xây dựng và triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

15

Hoàn thiện các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng yêu cầu Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính; Thông tư số 22/2019/TT- BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử được hoàn thiện

Quý III năm 2021

 

16

Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Các TTHC có phí, lệ phí được tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh

Quý II năm 2021

 

17

Nâng cấp, hoàn thiện các chức năng, tính năng, kỹ thuật của Hệ thống quản lý văn bản đáp ứng các quy định hiện hành

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Hệ thống quản lý văn bản tỉnh được nâng cấp, hoàn thiện

Hằng năm

 

18

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh (trong đó có thực hiện liên thông trả kết quả thủ tục hành chính)

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Quyết định UBND tỉnh

Quý II năm 2021

 

 

Tập huấn, triển khai việc thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh và thực hiện liên thông trả kết quả TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Các tổ chức hội, đoàn thể các cấp;

- Văn bản hướng dẫn;

- Hội nghị tập huấn, hướng dẫn.

Sau khi được UBND tỉnh ban hành

 

20

Rà soát, cấp chứng thư số và hỗ trợ, hướng dẫn ký số cho các cơ quan, đơn vị tham gia cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh để thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Danh sách đăng ký cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng

Trong năm 2021

 

21

Xây dựng kế hoạch triển khai giải quyết TTHC phi địa giới hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

Quyết định UBND tỉnh

Quý II năm 2021

 

V

Công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền

22

Thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Các cơ quan có liên quan.

Các tin bài… theo nội dung kế hoạch đã ban hành

Thường xuyên hằng năm

 

23

Biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến chữ ký số; đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; hướng dẫn việc thực hiện thực hiện TTHC trực tuyến và giá trị pháp lý của văn bản điện tử để gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Nội dung hướng dẫn tuyên truyền dưới dạng tài liệu điện tử, phóng sự, tin bài…

Trong năm 201

 

24

Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp, người dân lựa chọn phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết TTHC;

Bộ phận Một cửa các cấp

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Các cơ quan có liên quan.

- Tổ chức buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề.

- Công văn đề nghị, hướng dẫn, tin bài …

Thường xuyên

 

25

Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp đăng ký và sử dụng chữ ký số

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh (theo phạm vi quản lý)

Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức buổi hội thảo, hội nghị, tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Lồng ghép trong cuộc làm việc của Lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp.

Thường xuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 839/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu839/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2021
Ngày hiệu lực12/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 839/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 839/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 839/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu839/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành12/03/2021
        Ngày hiệu lực12/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 839/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP tỉnh Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 839/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP tỉnh Hải Dương

              • 12/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực