Quyết định 84/2008/QĐ-UBND

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh đã được thay thế bởi Quyết định 71/2014/QĐ-UBND quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải nguồn nước Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 06/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 84/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
---------------

Số: 84/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày  11 tháng 01  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về việc Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 268/TTr-TNMT-TNN ngày 20 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định  về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TVTU; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Báo TT Huế, Đài PTTH tỉnh;
- VP: CVP và PCVP Mai Hùng Tuân,
 Trung tâm Công báo; CV:TH,GT,NN;
- Lưu: VT,NĐ.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84 /2008/QĐ-UBND ngày 11/01 /2008  của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này được áp dụng đối với việc quản lý, bảo vệ, điều tra cơ bản về tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất, nước biển) và các hoạt động khác bao gồm: Khảo sát, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được thực hiện theo phân công, phân cấp riêng của UBND tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng theo Quy định này và các văn bản pháp luật về tài nguyên nước.

Chương 2.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;

2. Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt;

3. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; tham gia thẩm định các dự án đầu tư hoặc báo cáo đầu tư có sử dụng tài nguyên nước, đánh giá tác động môi trường nước;

4. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; giám sát, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước, tham gia giải quyết vấn đề tranh chấp và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn theo thẩm quyền (được quy định tại Điều 20 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước);

5. Tổng hợp, quản lý kết quả điều tra cơ bản, xây dựng ngân hàng dữ liệu về tài nguyên nước và thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước; theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động về tài nguyên nước, xả nước thải trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. UBND các huyện, thành phố Huế và UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước ở địa phương, tránh gây ô nhiễm và làm cạn kiệt nguồn nước;

2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; giám sát, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn theo thẩm quyền (được quy định tại Điều 18 Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước).

Điều 5. Các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư kinh phí cho các dự án về điều tra cơ bản, quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch thủy lợi, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, bảo vệ nguồn nước để phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác nước phục vụ sinh hoạt nông thôn; có phương án bảo vệ an toàn cho các công trình cấp nước, thoát lũ, phòng chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra.

3. Sở Thủy sản: Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, có biện pháp bảo vệ tài nguyên nước để phục vụ cho việc phát triển bền vững thủy sản trong nội địa cũng như ở các vùng cửa sông, ven bờ biển.

4. Sở Công nghiệp: Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

5. Sở Xây dựng: Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch cấp thoát nước đô thị, khu công nghiệp, làng nghề và khu dân cư tập trung.

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với  các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông thủy, xây dựng các công trình giao thông thủy nội địa và ven bờ biển; có phương án chủ động phòng chống ô nhiễm nguồn nước, gây xói lở bờ sông do các phương tiện tham gia giao thông thủy gây ra.

7. Sở Du lịch: Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước phục vụ cho mục đích phát triển du lịch.

8. Sở Y tế: Phối hợp với  các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phục vụ cho nhu cầu của các bệnh viện, trung tâm y tế...

9. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư có liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đáp ứng yêu cầu bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về môi trường và các pháp luật có liên quan.

10. Sở Tài chính: Hướng dẫn việc thu, nộp, sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động và phí thẩm định hồ sơ dự án hoạt động về tài nguyên nước.

Chương 3.

HOẠT ĐỘNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 6. Bảo vệ tài nguyên nước

1. Mọi tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh đều có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước.

2. Chính quyền địa phương cấp huyện, thành phố, phường, xã có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước tại địa phương mình quản lý bao gồm: nước dưới đất, nước trong sông, suối, ao, hồ, đầm trên đất liền, hải đảo, vùng nội thủy ven bờ, đất ngập nước ven biển từ độ sâu 06 m vào bờ khi triều xuống thấp.

3. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải tuân thủ các quy trình, quy phạm về an toàn kỹ thuật bảo vệ các tầng chứa nước (đối với nước dưới đất), về phòng chống suy thoái cạn kiệt và gây ô nhiễm nguồn nước.

4. Cấm xả nước thải, đưa các chất gây ô nhiễm vào vùng bảo hộ vệ sinh của khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định về bảo vệ vệ sinh cho nguồn nước, cụ thể như sau:

a) Đối với công trình lấy nước mặt trên các sông, suối: tính từ điểm lấy nước lên thượng nguồn lớn hơn 200 - 500m, tính từ điểm lấy nước xuống hạ nguồn lớn hơn 100-200m;

b) Đối với công trình khai thác nước dưới đất: tùy theo độ sâu của giếng, chiều dày và tính chất lớp đất bảo hộ bên trên để xác định, nếu bề dày tầng bảo vệ lớn hơn 6m thì bán kính của khu vực lấy tối thiểu là 50m, nhỏ hơn 6m thì lấy 100m.

5. Khu vực chôn lấp các chất thải, phế thải, các chất phóng xạ từ các khu vực công nghiệp, làng nghề, khu du lịch, khu dân cư tập trung, bệnh viện, khu chăn nuôi và giết mổ gia súc có quy mô lớn phải được quy hoạch nằm xa các vùng dân cư, xa các nguồn nước đang khai thác và phải tuân theo các quy định của Luật Tài nguyên nước, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm không gây ô nhiễm nguồn nước.

6. Nghiêm cấm mọi hành vi làm suy thoái, cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước hoặc đưa vào nguồn nước các chất dầu, mỡ, hóa chất độc hại, chất phóng xạ quá giới hạn cho phép, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn gây dịch bệnh và các chất thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn vào nguồn nước.

7. Nghiêm cấm các hành vi gây bồi lấp lòng dẫn, xói lở lòng sông, bờ sông, bờ biển, san lấp ao, hồ, đầm nơi công cộng trái với quy hoạch đã được duyệt.

8. Nghiêm cấm các hành vi hoạt động về tài nguyên nước gây mất cảnh quan các khu du lịch, gây mất an toàn các công trình thuộc cơ sở hạ tầng như: công trình kiến trúc, công trình xây dựng; khai thác, sử dụng tài nguyên nước liên quan đến hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy.

9. Các dự án xả nước thải vào các công trình thủy lợi, thủ tục cấp phép, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi).       

Điều 7. Các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động tài nguyên nước phải thực hiện đầy đủ các quy định sau

1. Đăng ký khu vực hoạt động tài nguyên nước, nội dung, mục đích điều tra, khảo sát, thăm dò, thời gian hoạt động và tiến độ thực hiện các đề án, dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

2. Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước và địa phương về an ninh trật tự và an toàn lao động.

Điều 8. Quyền của chủ giấy phép

Chủ giấy phép có các quyền sau đây:

1. Được thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của giấy phép;

2. Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp quy định trong giấy phép;

3. Được Nhà nước bồi thường thiệt hại trong trường hợp giấy phép bị thu hồi trước thời hạn vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật;

4. Được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại đối với các quyền, lợi ích hợp pháp của mình về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật; 

5. Đề nghị cơ quan cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định;

6. Trả lại giấy phép theo quy định;

7. Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình  trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật;

8. Sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước  theo quy định của pháp luật;

9. Được chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản đầu tư vào việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật;

10. Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nghĩa vụ của chủ giấy phép

Chủ giấy phép có các nghĩa vụ sau đây:

1. Chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định được ghi trong giấy phép;

2. Nộp đủ các khoản phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và nộp thuế tài nguyên theo các quy định hiện hành;

3. Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc hoạt động tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

4. Bảo vệ nguồn nước tại khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

5. Cung cấp đầy đủ và trung thực các dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước tại khu vực hoạt động tài nguyên nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

6. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động tài nguyên nước; báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền (nơi có các hoạt động về tài nguyên nước) để có biện pháp xử lý thích hợp;

7. Có biện pháp giám sát quá trình hoạt động về tài nguyên nước theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

8. Không được tự ý tháo dỡ, phá hủy các công trình, thiết bị thuộc sở hữu toàn dân liên quan đến hoạt động tài nguyên nước khi giấy phép chấm dứt hiệu lực; trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình, của các bên có liên quan ra khỏi khu vực hoạt động tài nguyên nước; phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật;

9. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mà cơ quan quản lý nhà nước cho phép thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra, đánh giá nguồn nước tại khu vực đã được cấp phép của mình;

10. Thực hiện chế độ báo cáo về kết quả hoạt động tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

CẤP, GIA HẠN, THAY ĐỔI, ĐÌNH CHỈ, THU HỒI GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Điều 10. Các trường hợp không phải xin cấp giấy phép

1. Khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất để sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong phạm vi gia đình, cụ thể:

a) Khai thác nước dưới đất bằng giếng khoan có lưu lượng khai thác nhỏ hơn 20 m3/ngày đêm.

b) Khai thác nước dưới đất bằng giếng đào, giếng đào có lắp máy bơm với lưu lượng khai thác nhỏ hơn 20 m3/ngày đêm.

c) Khai thác nước mặt bằng tự chảy hoặc bằng máy bơm, có lưu lượng khai thác nhỏ hơn 20,0 lít/giây (72 m3/giờ).

d) Khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ cho thủy điện nhỏ ở các sông, suối  với công suất máy phát điện nhỏ hơn 50,0Kw.

đ) Khai thác, sử dụng nguồn nước biển bằng tự chảy hoặc bằng máy bơm, có lưu lượng khai thác nhỏ hơn 20 lít/giây (72,0 m3/giờ) để sản xuất muối và nuôi trồng hải sản.

e) Khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt, nước biển trong phạm vi diện tích đất được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật.

g) Khai thác nước từ các công trình thay thế có quy mô không lớn hơn và  mực nước hạ thấp nhỏ hơn giới hạn cho phép đã được xác định trong giấy phép và nằm trong khu vực được cấp phép.

2. Xả nước thải sinh hoạt, nước thải của các hoạt động sản xuất kinh doanh vào nguồn nước với quy mô nhỏ trong phạm vi hộ gia đình có chất lượng tương đương nước thải công nghiệp loại B (Tiêu chuẩn Việt Nam) và có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 10,0 m3/ngày đêm.

Điều 11. Các trường hợp không phải xin phép nhưng phải đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không nhằm mục đích kinh doanh của các tổ chức, cá nhân phục vụ các hoạt động dịch vụ công như: Lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học có tổng lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động về tài nguyên nước

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động về tài nguyên nước gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường 02 (hai) bộ hồ sơ (có mẫu quy định) tuỳ theo nội dung hoạt động cụ thể:

a) Hồ sơ cấp phép thăm dò nước dưới đất

(Thực hiện theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 Chính phủ và điểm 2.1 khoản 2 Mục 2 Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

b) Hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng  nước dưới đất

(Thực hiện theo khoản 1 Điều 20 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ và điểm 2.2 khoản 2 Mục 2 Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

c) Hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt

(Thực hiện theo khoản 1 Điều 21 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và điểm 2.3 Khoản 2 Mục 2 Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005)

d) Hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

(Thực hiện theo khoản 1 Điều 22 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ và điểm 2.4 khoản 2 Mục 2 Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

2. Đối với các dự án đầu tư, báo cáo đầu tư có khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước: Khi lập dự án hoặc báo cáo đầu tư, chủ đầu tư phải gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 02 (hai) bộ hồ sơ xin cấp phép hoạt động về tài nguyên nước theo quy định tại khoản 1 Điều này và các văn bản sau:

a) Văn bản đề xuất phương án khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước. Trong phương án cần nêu rõ:

Khai thác nước mặt, nước dưới đất: Vị trí khai thác, nguồn dự kiến khai thác, độ sâu khai thác nếu là nước dưới đất, các đặc trưng cơ bản về nguồn nước, mục đích sử dụng, lượng nước khai thác, chế độ khai thác, biện pháp công trình...

Xả nước thải: Vị trí xả thải, thành phần, chất lượng nước thải, quy mô xả thải, chế độ xả thải, biện pháp công trình xả thải và các đặc trưng cơ bản của nguồn nước tiếp nhận nước thải. Riêng đối với các dự án khu công nghiệp cần phải nêu rõ các loại sản phẩm chính dự kiến sản xuất.

b) Dự thảo đề án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 13. Thời gian thẩm định hồ sơ và cấp phép

Thực hiện theo Phần II (Trình tự thủ tục cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) của Thông tư số 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.

Điều 14. Đình chỉ và thu hồi giấy phép

Giấy phép hoạt động về tài nguyên nước bị đình chỉ, thu hồi và trình tự thủ tục đình chỉ, thu hồi khi xảy ra một trong các trường hợp thuộc Điều 9, Điều 10 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ và tại khoản 9, khoản 10 Mục I Thông tư 149/2004/NĐ-CP quy định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước">02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 15. Trả lại giấy phép, chấm dứt hiệu lực của giấy phép

Thực hiện theo Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 16. Thời hạn, gia hạn của giấy phép

Thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Điều 17. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép

UBND tỉnh thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép về các hoạt động tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong các trường hợp sau:

1. Giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng khai thác nhỏ hơn 3.000 m3/ngày đêm;

2. Giấy phép khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nhỏ hơn 2,0 m3/giây;

3. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho phát điện với công suất lắp máy từ 50 Kw đến dưới 2.000 Kw;

4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm;

5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm;

Điều 18. Phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước có nghĩa vụ nộp phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp phép theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng thanh tra về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Điều 20. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đều bị xử phạt. Hình thức phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Điều 21. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (hoặc người đại diện hợp pháp của họ) có quyền khiếu nại về quyết định xử phạt hành chính đối với họ.

2. Công dân có quyền tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền những vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân và tố cáo hành vi vi phạm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

3. Trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 22. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức cá nhân phải phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 84/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/01/2008
Ngày hiệu lực 21/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/12/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 84/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 84/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành 11/01/2008
Ngày hiệu lực 21/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/12/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 84/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh