Quyết định 84/2009/QĐ-UBND

Quyết định 84/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu địa bàn TP. Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 77/2008/QĐ-UBND do UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 84/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 77/2008/QĐ-UBND mức chi phí lập thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 39/2013/QĐ-UBND tổ chức định mức chi phí phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 84/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 77/2008/QĐ-UBND mức chi phí lập thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 84/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ QUY HOẠCH CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2008/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Thông tư số 92/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5710/SKHĐT-TH ngày 18 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. Hệ số điều chỉnh dự toán kinh phí công tác lập, thẩm định quy hoạch

Khung giá, định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu ban hành kèm theo Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH được xây dựng trên cơ sở mặt bằng giá vào thời điểm cuối năm 2006.

Khi dự toán kinh phí cho công tác lập, thẩm định quy hoạch sẽ điều chỉnh theo nguyên tắc nhân thêm với hệ số trượt giá (tỷ lệ lạm phát hoặc chỉ số giá tiêu dùng CPI) do Cục Thống kê thành phố công bố tại thời điểm gần nhất so với thời điểm lập dự toán.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI được tham khảo trên trang web của Cục Thống kê thành phố (địa chỉ website: www.pso.hochiminhcity.gov.vn, vào mục thông tin kinh tế xã hội).

Hệ số điều chỉnh dự toán (K) được xác định theo công thức sau:

K tháng t năm n = CPI tháng t năm n / CPI tháng 12 năm 2006 .

CPI tháng 12 năm 2006: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 của năm 2006 (so với kỳ gốc năm 2005).

CPI tháng t năm n: Chỉ số giá tiêu dùng tháng t của năm n (so với kỳ gốc năm 2005), năm n là năm lập dự toán.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 8 như sau:

Điều 8. Phân công, phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội:

1. Đối với dự án lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2. Đối với dự án lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

Điều 9. Phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành và sản phẩm chủ yếu:

Đối với dự án lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.”

Điều 2. Đối với dự toán kinh phí của dự án lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp thành phố đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 84/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2009
Ngày hiệu lực 08/11/2009
Ngày công báo 15/11/2009
Số công báo Số 290
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/10/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 84/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 77/2008/QĐ-UBND mức chi phí lập thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 84/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 77/2008/QĐ-UBND mức chi phí lập thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 84/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành 29/10/2009
Ngày hiệu lực 08/11/2009
Ngày công báo 15/11/2009
Số công báo Số 290
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/10/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 84/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 77/2008/QĐ-UBND mức chi phí lập thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 77/2008/QĐ-UBND mức chi phí lập thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội