Quyết định 84/QĐ-UBND

Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 84/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4017/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4246/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4350/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4602/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2833/TTr-SVHTTDL ngày 28/12/2018 và Tờ trình số 10/TTr-SVHTTDL ngày 03/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở TT&TT(p/h cập nhật các phần mềm);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, NCKSTTHC Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 84 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (36 TTHC)

TT

Mã TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Thủ tục hành chính mới ban hành ( 06 TTHC)

1. Lĩnh vực Thể dục thể thao ( 05 TTHC)

1

BVH- BTN-

279089

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018;

- Thông tư 27/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2018.

 

2

BVH- BTN-

279090

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

07 ngày

-Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018;

- Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2018.

 

3

BVH- BTN-

279091

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

07 ngày

-Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018;

- Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26/9/2018.

 

4

BVH- BTN-

279092

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

07 ngày

-Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTTDL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018;

- Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL ngày 5/10/2018.

 

5

BVH- BTN-

279094

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018;

- Thông tư 34/2018/TT-BVHTTDL ngày 2/11/2018.

 

2. Lĩnh vực Du lịch (01 TTHC)

1

BVH- BTN-

279093

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

60 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Không

-Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017;

- Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017.

 

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (30 TTHC)

1. Lĩnh vực Văn hóa (06 TTHC)

1

BVH- BTN-

278969

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

04 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL.

Mức độ 3

Thực hiện

Phí thẩm định:

Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật:

+ Đến 50 phút: 1.500.000.

+ Từ 51 đến 100 phút: 2.000.000.

+ Từ 101 đến 150 phút: 3.000.000.

+ Từ 151 đến 200 phút: 3.500.000.

+ Từ 201 phút trở lên: 5.000.000.

Trường hợp miễn phí Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia. Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC bao gồm: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, kỷ niệm ngày quốc khánh các nước tại Việt Nam; tổ chức nhân chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam; kỷ niệm ngày sinh nhật của một số lãnh tụ các nước tại Việt Nam hoặc nhân kỷ niệm sự kiện đặc biệt của nước ngoài được tổ chức tại Việt Nam.

-Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012;

-Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016;

-Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016;

-Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016;

-Thông tư 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 2324 (Mã TTHC cũ là BTN-261939)

2

BVH- BTN-

278976

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

- 04 ngày.

- Trường hợp cần gia hạn thời hạn thẩm định, cấp phép là 07 ngày.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL.

Mức độ 2

Thực hiện

Phí thẩm định:

Mức thu phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác như sau:

a) Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa:

- Đối với bản ghi âm: 200.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 150.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

- Đối với bản ghi hình: 300.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 200.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

b) Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

- Đối với bản ghi âm:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/ chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 7.000.000 đồng/ chương trình.

- Đối với bản ghi hình:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/ chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 75.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 9.000.000 đồng/ chương trình.

-Nghị định 79/2012/ NĐ-CP ngày 5/10/2012;

-Nghị định 15/2016/ NĐ-CP ngày 15/3/2016;

- Nghị định 142/2018/ NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016;

-Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016;

-Thông tư 288/2016/ TT-BTC ngày 15/11/2016.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 2324 (Mã TTHC cũ là BTN-261947)

3

BVH- BTN-

278903

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

08 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL.

Mức độ 2

Thực hiện

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép là 15.000.000đồng/ giấy;

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép là 10.000.000đồng/ giấy.

- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009;

- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009;

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011;

- Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 2/5/2012;

- Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 2324 (Mã TTHC cũ là BTN- 261952)

4

BVH- BTN-

279072

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

06 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL.

Mức độ 2

Thực hiện

1. Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh:

- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 300.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 270.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa không quá 15.000.000 đồng

2. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh:

- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 100.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định;

- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 90.000 đồng/ tác phẩm/ lần thẩm định.

- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 80.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

-Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014;

-Thông tư 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

-Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 2324 (Mã TTHC cũ là BTN-261969)

5

BVH- BTN-

279070

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

36 ngày

-Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTTDL

Mức độ 2

Thực hiện

Thu theo Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Điện ảnh.

-Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014;

-Thông tư 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

-Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 2324 (Mã TTHC cũ là BTN-262010)

6

BVH- BTN-

279071

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

08 ngày

-Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTTDL

Mức độ 2

Thực hiện

Đối với các sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu dưới đây thì mức thu như sau:

1. Mức thu phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác như sau:

a) Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa:

- Đối với bản ghi âm: 200.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 150.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

- Đối với bản ghi hình: 300.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí tăng thêm là 200.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời gian là 15 phút).

b) Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

- Đối với bản ghi âm:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 7.000.000 đồng/ chương trình.

- Đối với bản ghi hình:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình cộng (+) mức phí tăng thêm là 75.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 9.000.000 đồng /chương trình.

2. Chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác; chương trình nghệ thuật biểu diễn sau khi thẩm định không đủ điều kiện cấp giấy phép thì không được hoàn trả số phí thẩm định đã nộp.

-Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014;

-Thông tư 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

-Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 2324 (Mã TTHC cũ là BTN-262011)

2. Lĩnh vực thể dục thể thao (24 TTHC)

1

BVH- BTN-

278844

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

Mã TTHC cũ là BTN-262031

2

BVH- BTN-

279034

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 11/2016/TT- BVHTTDL ngày 8/11/2016;

 

3

BVH- BTN-

279035

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 5/12/2016.

 

4

BVH- BTN-

279036

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017.

 

5

BVH- BTN-

279037

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ- CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017.

 

6

BVH- BTN-

279038

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

6.5 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ- CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 3243

7

BVH- BTN-

279039

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018.

 

8

BVH- BTN-

279040

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018.

 

9

BVH- BTN-

279041

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

- Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018.

 

10

BVH- BTN-

279043

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-

CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018.

 

11

BVH- BTN-

279044

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 07/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018.

 

12

BVH- BTN-

279046

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 08/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018.

 

13

BVH- BTN-

279042

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

6.5 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 3243

14

BVH- BTN-

279045

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018.

 

15

BVH- BTN-

279047

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018.

 

16

BVH- BTN-

279048

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ- CP ngày 1/7/2016;

-Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 7/02/2018.

 

17

BVH- BTN-

279049

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

6.5 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016.

-Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 8/2/2018.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 3243

18

BVH- BTN-

279050

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

-Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 14/2018/TT-BVHTTDL ngày 9/3/2018.

 

19

BVH- BTN-

279051

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

-Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018.

 

20

BVH- BTN-

279052

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 4

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018.

 

21

BVH- BTN-

279053

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018.

 

22

BVH- BTN-

279054

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

6.5 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 3/4/2018.

TTHC rút ngắn thời gian theo QĐ 3243

23

BVH- BTN-

279055

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 5/4/2018.

 

24

BTN-

262090

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở VHTT&DL, UBND tỉnh

Mức độ 2

Thực hiện

Chưa quy định

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11;

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ- CP ngày 09/10/2018;

-Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 5/10/2018.

 

PHẦN A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

TT

Mã TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ( 01 TTHC)

1. Lĩnh vực Văn hóa ( 01 TTHC)

1

BVH- BTN-

278924

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện.

Mức độ 3

Thực hiện

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 2.000.000 đồng/ phòng.

- Tại các khu vực khác:

+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/giấy.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/ phòng.

- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009;

- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009;

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011

- Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 2/5/2012

- Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016;

- Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018.

Mã TTHC cũ là BTN-

262245

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 84/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 84/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu84/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành09/01/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 84/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bình Thuận

              • 09/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực