Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 840/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HƯỞNG LƯƠNG TỪ KINH PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2011 CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 7

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về Quản lý biên chế công chức; Thông tư 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ nhiệm vụ Bộ giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 năm 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 tại tờ trình số 212/TTr-BQL ngày 19/5/2011 về kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7.

2. Ngành: Sự nghiệp kinh tế.

3. Chỉ tiêu: Tổng số 62 chỉ tiêu, trong đó:

a) Biên chế sự nghiệp: 47 chỉ tiêu, trong đó có cán bộ kỹ thuật, kế toán dự án được tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác liên tục trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ được giao.

b) Hợp đồng lao động: 15 chỉ tiêu (bao gồm cả cán bộ địa phương cử biệt phái sang phối hợp giám sát công trình) để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên đáp ứng yêu cầu của Ban theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình Thủy lợi 7 có trách nhiệm:

1. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được phê duyệt tại điểm a, khoản 3 Điều 1 Quyết định này để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật có liên quan.

2. Ký hợp đồng lao động theo một công việc nhất định quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

3. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương theo quy định hiện hành (báo cáo phân bổ chỉ tiêu biên chế được giao cho đơn vị trực thuộc; đăng ký kế hoạch biên chế với kho bạc 6 tháng và cả năm) và kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án năm 2012 gửi về Bộ trước ngày 30/01/2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 840/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 840/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/06/2011
Ngày hiệu lực 24/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 840/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 840/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành 24/06/2011
Ngày hiệu lực 24/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 840/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương

  • 24/06/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/06/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực