Quyết định 841/QĐ-UBND

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 178/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm Sở Tư pháp Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

1

T-DBI-286475-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai)

2

T-DBI-286476-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

3

T-DBI-286477-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

4

T-DBI-286478-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

5

T-DBI-286479-TT

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

6

T-DBI-286480-TT

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

7

T-DBI-286481-TT

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

8

T-DBI-286482-TT

Xoá đăng ký thế chấp

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

9

T-DBI-286483-TT

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

10

T-DBI-286484-TT

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký đất đai

II. Đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng, Tủa Chùa, Tuần Giáo do chưa kiện toàn thành Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai

1

T-DBI-286485-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

2

T-DBI-286486-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

3

T-DBI-286487-TT

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

4

T-DBI-286488-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

5

T-DBI-286489-TT

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

6

T-DBI-286490-TT

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

7

T-DBI-286491-TT

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

8

T-DBI-286492-TT

Xoá đăng ký thế chấp

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

9

T-DBI-286493-TT

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

10

T-DBI-286494-TT

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 841/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu841/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 841/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu841/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành18/09/2017
        Ngày hiệu lực18/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Điện Biên