Quyết định 843/QĐ-UBND

Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2016 công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 843/QĐ-UBND chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2000 - 2020; Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 468/SNN-TL ngày 23/3/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến hết năm 2015 với các chỉ số như sau:

Chỉ số 1:

- Chỉ số 1A: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 1.019.658/1.137.877 người, chiếm 89,61%;

- Chỉ số 1B: Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh: 60.599/78.653 người, chiếm 77,05%.

Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02): 446.287/1.137.877 người, chiếm 39,2%.

Chỉ số 3:

- Chỉ số 3A: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu: 309.347/318.781 hộ, chiếm 97,00%;

- Chỉ số 3B: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh: 253.989/318.781 hộ, chiếm 79,68 %;

- Chỉ số 3C: Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh: 15.862/26.424 hộ, chiếm 60,03%;

- Chỉ số 3D: Số nhà tiêu hợp vệ sinh tăng thêm trong năm: 12.000 cái.

Chỉ số 4:

- Chỉ số 4A: Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh: 607/664 trường, chiếm 91,42%;

- Chỉ số 4B: Tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh: 602/664 trường, chiếm 90,66%;

- Chỉ s4C: Tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh: 608/664 trường, chiếm 91,57%.

Chỉ số 5:

- Chỉ số 5A: Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh: 226/241 trạm, chiếm 93,77%;

- Chỉ số 5B: Tỷ lệ trạm y tế có nước hợp vệ sinh: 230/241 trạm, chiếm 95,43%;

- Chỉ số 5C: Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh: 230/241 trạm, chiếm 95,43%.

Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc hp vệ sinh: 129.628/170.628 hộ chăn nuôi gia súc, đạt 75,87%.

Chỉ số 7:

- Chỉ s7A: Số người được sử dụng nước theo thiết kế từ công trình cp nước tập trung xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm: 47.500 người;

- Chỉ số 7C: Số người được sử dụng nước theo thực tế từ công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm: 24.000 người.

Chỉ số 8:

- Chỉ số 8A: Số công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững: 22/40 công trình, chiếm 55,0%;

- Chsố 8B: Số công trình cấp nước tập trung hoạt động bình thường: 08/40 công trình, chiếm 20,0%;

- Chỉ số 8C: Số công trình cấp nước tập trung hoạt động kém hiệu qu: 05/40 công trình, chiếm 12,5%;

- Chỉ số 8D: Số công trình cấp nước tập trung không hoạt động: 05/40 công trình, chiếm 12,5%.

Điều 2. T chc thực hiện.

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, SGiáo dục và Đào tạo, y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tchức cập nhật thông tin, điều chỉnh các chỉ số theo quy định và hướng dn của Bộ, ngành Trung ương đ tham mưu y ban nhân dân tỉnh công bố số liệu Bộ chỉ số hằng năm theo quy định.

2. Bộ chỉ số sau khi công bố phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Trang Điều hành tác nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đ các tchức, cá nhân tra cứu, sử dụng khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (đ b/c)
- VPTW CT MTQG NS và VSMTNT; (đ b/c)
- Trung tâm QG NS và VSMTNT; (đ b/c)
- TTr HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- STT và TT (đăng tải);
- Cục Thng kê;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL.
Gửi VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 843/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu843/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 843/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 843/QĐ-UBND chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 843/QĐ-UBND chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu843/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành06/04/2016
        Ngày hiệu lực06/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 843/QĐ-UBND chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 843/QĐ-UBND chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh 2016

            • 06/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực