Quyết định 844/QĐ-BCA-V19

Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2018 do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG, CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” TRONG NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-BCA-V19 ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”;

Xét đề nghcủa Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trong năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- VP Chính phủ (để báo cáo Thủ tướng);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để đăng tải);
- Lưu: VT, V
19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” TRONG NĂM 2018
(ban hành kèm theo Quyết định số 844/QĐ-BCA-V19 ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện hiệu quả đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018- 2021" (gọi tắt là Đề án), bảo đảm đúng Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

2. Tổ chức triển khai nhiệm vụ của Đề án, sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các cơ sở, địa phương.

3. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thđược giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

4. Các nội dung đề ra phải bảo đảm tính khả thi để Đề án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, Điều hành

a) Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: tháng 03/2018.

b) Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2018 - 2021, trong năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: tháng 03/2018.

c) Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

2. Tổ chức Điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Điều tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo theo quy định của pháp luật, cụ thể:

a) Nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

b) Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có Điều kiện, người được đặc xá.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

c) Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: theo kế hoạch của cơ quan chủ trì.

3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án

a) Đối với những quy định chung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương mặt trận Tquốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Đối với những văn bản pháp luật quy định về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân, trại viên, học sinh.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

c) Đối với các văn bản pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân ti cao.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của cơ quan chủ trì.

4. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng

Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, tư vấn pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

5. Xây dựng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, góp Phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành: quý III/2018.

6. Tổ chức rà soát, chỉnh lý Chương trình giảng dạy pháp luật cho các đối tượng của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

7. Xây dựng, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

7.1. Tổ chức biên soạn, cấp phát tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác phbiến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án

a) Bộ Công an chủ trì biên soạn, cấp phát các tài liệu:

(1) Tài liệu đphổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được đặc xá, người được tha ttrước thời hạn có Điều kiện.

(3) Tài liệu về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về tâm lý, giáo dục, sư phạm, dạy nghề,...

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2018.

b) Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn Tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của cơ quan chủ trì.

7.2. Tổ chức biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được phbiến, giáo dục pháp luật của Đề án

Biên soạn, cấp phát và cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử những tài liệu hỏi đáp, tình huống pháp luật, cẩm nang, tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của các đối tượng thuộc Đề án.

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các ban ngành chức năng căn cứ Điều kiện thực tế triển khai thực hiện.

7.3. Xây dựng 03 tiểu phẩm pháp luật, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, in sao, cấp phát cho các đơn vị, cơ sở đlàm tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

8. Xây dựng, duy trì các chuyên Mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

9. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Trung ương, các bộ có trách nhiệm tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương, báo cáo viên của bộ, cán bộ giảng dạy pháp luật, cán bộ thực hiện công tác pháp chế cùng cấp và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

b) Ở địa phương, chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các đoàn thtrên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

10. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

11. Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

Các bộ, ngành, địa phương tích cực huy động, tạo Điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các Chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật,... theo quy định của pháp luật, phù hợp với Điều kiện của từng cơ sở, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an là cơ quan tham mưu giúp Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Công an chủ trì tại Kế hoạch này.

2. Căn cứ Kế hoạch này, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Công an (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) trước ngày 15/11, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Đề án và thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này, Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để hướng dẫn, tháo gỡ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 844/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu844/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2018
Ngày hiệu lực06/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 844/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu844/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành06/03/2018
        Ngày hiệu lực06/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

           • 06/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực