Quyết định 844/QĐ-TTg

Quyết định 844/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt “Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 844/QĐ-TTg Đề án khuyến khích sáng tác công bố các tác phẩm văn học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHUYẾN KHÍCH SÁNG TÁC VÀ CÔNG BỐ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CÓ GIÁ TRỊ CAO VỀ TƯ TƯỞNG VÀ NGHỆ THUẬT, PHẢN ÁNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 1930 - 1975

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975” với những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu: Giai đoạn 2011 - 2015 có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2015, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

2. Giải pháp:

a) Việc khuyến khích sáng tác được thực hiện thông qua việc đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương thực hiện.

b) Việc công bố các tác phẩm được thực hiện thông qua việc tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975, qua đó tuyển chọn những tác phẩm đạt giải cao để đặt hàng phổ biến.

3. Kinh phí:

a) Kinh phí được cấp từ ngân sách trung ương cho việc đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, bao gồm cả việc tổ chức cuộc thi và công bố các tác phẩm đạt giải cao cho giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, dự kiến là 65.000.000.000 (sáu mươi lăm tỷ đồng).

b) Việc cấp và sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và Đề án được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn việc đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2011 - 2015.

2. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương xây dựng Quy chế và tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí cụ thể cho việc tổ chức cuộc thi theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 844/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu844/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2011
Ngày hiệu lực01/06/2011
Ngày công báo14/06/2011
Số công báoTừ số 365 đến số 366
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 844/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 844/QĐ-TTg Đề án khuyến khích sáng tác công bố các tác phẩm văn học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 844/QĐ-TTg Đề án khuyến khích sáng tác công bố các tác phẩm văn học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu844/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành01/06/2011
        Ngày hiệu lực01/06/2011
        Ngày công báo14/06/2011
        Số công báoTừ số 365 đến số 366
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 844/QĐ-TTg Đề án khuyến khích sáng tác công bố các tác phẩm văn học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 844/QĐ-TTg Đề án khuyến khích sáng tác công bố các tác phẩm văn học

            • 01/06/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực