Quyết định 845/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 845/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 845/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPVP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính được công bố không nêu trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; Bản ĐT
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- VP UBND tỉnh: LĐVP; TTTT, TTPVHCC; Bản ĐT
- Viễn thông Cao Bằng; Bản ĐT
- Lưu: VT, TTPVHCC(A).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Trường Huy

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI (02 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

(mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

1

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

(1.005425)

Không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

2

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

(1.005428)

Không quá 24 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống 24 ngày.

Tổng số danh mục TTHC công bố: 02 TTHC

Qua Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 02 TTHC

Cắt giảm thời hạn giải quyết: 02 TTHC

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

QUY TRÌNH CẤP TỈNH (02 QT)

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công (1.005425)

a, Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Quy trình số 01-A

Thứ tự

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ sang Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC)

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo phòng Công sản doanh nghiệp (CSDN)

0,5 ngày

Bước 3

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ đúng thành phần, số lượng, đề nghị hủy bỏ Quyết định bán đấu giá của đơn vị phù hợp, theo đúng quy định, dự thảo Quyết định hủy bỏ Quyết định bán đấu giá công

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thành phần, số lượng hoặc đề nghị hủy bỏ Quyết định bán đấu giá của đơn vị không phù hợp với quy định thì dự thảo văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Chuyên viên phòng CSDN

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng duyệt văn bản nhất trí hoặc văn bản hồi đáp, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng CSDN

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản, trình UBND tỉnh quyết định

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước B4.

Lãnh đạo Sở Tài chính

0,5 ngày

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Sở

0,5 ngày

Bước 7

- Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuyển kết quả đến TTPVHCC.

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực- Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài chính tại TTPVHCC

Giờ hành chính

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

b, Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tài chính

Quy trình số 01-B

Thứ tự

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ sang Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC)

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo phòng Công sản doanh nghiệp (CSDN)

0,5 ngày

Bước 3

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ đúng thành phần, số lượng, đề nghị hủy bỏ Quyết định bán đấu giá của đơn vị phù hợp, theo đúng quy định, dự thảo Quyết định hủy bỏ Quyết định bán đấu giá công

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thành phần, số lượng hoặc đề nghị hủy bỏ Quyết định bán đấu giá của đơn vị không phù hợp với quy định thì dự thảo văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Chuyên viên phòng CSDN

04 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng duyệt văn bản nhất trí hoặc văn bản hồi đáp, trình lãnh đạo sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng CSDN

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước B4.

Lãnh đạo Sở Tài chính

01 ngày

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến TTPVHCC

Văn thư Sở Tài chính

0,5 ngày

Bước 7

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài chính tại TTPVHCC

Giờ hành chính

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (1.005428)

Quy trình số 02

Thứ tự

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận: kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển hồ sơ sang Sở Tài chính giải quyết.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC)

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng thụ lý hồ sơ, phân công chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo phòng Công sản doanh nghiệp (CSDN)

0,5 ngày

Bước 3

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ đúng thành phần, số lượng, đề nghị xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại của đơn vị phù hợp, theo đúng quy định, dự thảo Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thành phần, số lượng thì dự thảo văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Chuyên viên phòng CSDN

10 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng duyệt văn bản nhất trí hoặc văn bản hồi đáp, trình lãnh đạo sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng CSDN

01 ngày

Bước 5

Phê duyệt nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản, trình UBND tỉnh quyết định.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước B4.

Lãnh đạo Sở Tài chính

1,5 ngày

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Sở

0,5 ngày

Bước 7

- Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuyển kết quả đến TTPVHCC.

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực-Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh

10 ngày

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài chính tại TTPVHCC

Giờ hành chính

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 ngày làm việc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 845/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu845/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 845/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 845/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 845/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu845/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Trường Huy
        Ngày ban hành06/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 845/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 845/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Cao Bằng

              • 06/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực