Quyết định 847/QĐ-BHXH

Quyết định 847/QĐ-BHXH năm 2015 sửa đổi Quyết định 826/QĐ-BHXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 847/QĐ-BHXH 2015 sửa đổi 826/QĐ-BHXH 2014 quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Pháp chế đã được thay thế bởi Quyết định 801/QĐ-BHXH chức năng quyền hạn tổ chức Vụ Pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 847/QĐ-BHXH 2015 sửa đổi 826/QĐ-BHXH 2014 quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Pháp chế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847/QÐ-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 826/QĐ-BHXH NGÀY 04/8/2014 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN PHÁP CHẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 826/QĐ-BHXH ngày 04/8/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế như sau:

"1. Cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Thẩm định văn bản;

c) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng Ban Pháp chế xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật".

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nõi nhận:
- Như Điều 2;

- HĐQL (để b/c);

- Tổng Giám đốc;

- Các Phó TGĐ;

- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 847/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu847/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2015
Ngày hiệu lực31/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 847/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 847/QĐ-BHXH 2015 sửa đổi 826/QĐ-BHXH 2014 quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Pháp chế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 847/QĐ-BHXH 2015 sửa đổi 826/QĐ-BHXH 2014 quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Pháp chế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu847/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành31/07/2015
       Ngày hiệu lực31/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 847/QĐ-BHXH 2015 sửa đổi 826/QĐ-BHXH 2014 quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Pháp chế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 847/QĐ-BHXH 2015 sửa đổi 826/QĐ-BHXH 2014 quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Pháp chế