Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Quyết định 847/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 109/QĐ-UBND 2019 nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức Văn phòng Ủy ban tỉnh Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 847/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 847/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 834/QĐ-UBND NGÀY 14/11/2016 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo Quyết định số 708A/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh như sau:

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Đơn vị hành chính:

2.1.1. Phòng Kinh tế -Tổng hợp;

2.1.2. Phòng Nội chính;

2.1.3. Phòng Khoa giáo-Văn xã;

2.1.4. Phòng Nông Lâm;

2.1.5. Phòng Công nghiệp-Xây dựng;

2.1.6. Phòng Hành chính-Quản trị;

2.1.7. Ban Tiếp công dân tỉnh.

2.2. Đơn vị sự nghiệp công lập:

2.2.1. Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.2.2. Trung tâm Tin học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung quy định tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 847/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu847/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 847/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 847/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 847/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu847/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 847/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 847/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 834/QĐ-UBND Gia Lai