Quyết định 848/QĐ-BGDĐT

Quyết định 848/QĐ-BGDĐT năm 2011 phê duyệt Văn kiện Dự án “Phát triển cây trồng cải tiến cho Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 848/QĐ-BGDĐT phê duyệt Văn kiện Dự án Phát triển cây trồng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 848/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG CẢI TIẾN CHO TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM” DO CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng ODA;
Căn cứ Công văn số 4679/BKH-KTĐN ngày 09/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục các dự án do JICA tài trợ trong tài khóa 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Phát triển cây trồng cải tiến cho Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam” với các nội dung chính sau đây:

1. Tên Dự án: Phát triển cây trồng cải tiến cho Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

2. Tên Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA.

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Chủ Dự án: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

5. Địa điểm thực hiện Dự án: Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc gồm: Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Giang, Lào Cai và Sóc Trăng.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc Dự án: tháng 11/2010 – 11/2015 (kể cả thời gian chuẩn bị Dự án).

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án

- Mục tiêu tổng quát: Cải thiện an ninh lương thực và phát triển nông thôn bền vững bằng việc sử dụng những giống lúa cải tiến kiểu mới.

- Mục tiêu cụ thể: Nâng cao hệ thống chọn giống lúa để chọn lọc ra những dòng lúa triển vọng thích nghi với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Các kết quả chủ yếu của Dự án

+ Cải tiến phương pháp chọn giống lúa bằng áp dụng công nghệ gen kỹ thuật cao.

+ Chọn lọc được 2-3 dòng lúa triển vọng thích nghi với điều kiện Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam với thời gian sinh trưởng ngắn (95-110 ngày), năng suất cao (6-7 tấn/1ha) và chống chịu sâu bệnh.

+ Xác định được các đặc điểm sinh lý, sinh thái của các dòng lúa triển vọng được chọn lọc nhằm xây dựng quy trình canh tác phù hợp.

8. Tổng vốn của Dự án:

- Vốn viện trợ không hoàn lại của JICA: 280.000.000 Yên

- Vốn đối ứng: 9.850.000.000 đồng

9. Các nội dung chi tiết khác được thể hiện tại Văn kiện Dự án kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có trách nhiệm triển khai, thực hiện dự án với các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn ODA, đảm bảo thực hiện dự án đúng mục tiêu, đúng tiến độ và đạt hiệu quả; tuân thủ chế độ báo cáo, chế độ kế toán, thanh quyết toán nguồn kinh phí của Dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Bộ KH&ĐT (để p/h);
- UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Giang, Lào Cai và Sóc Trăng (để p/h);
- .Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 848/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu848/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2011
Ngày hiệu lực01/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 848/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 848/QĐ-BGDĐT phê duyệt Văn kiện Dự án Phát triển cây trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 848/QĐ-BGDĐT phê duyệt Văn kiện Dự án Phát triển cây trồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu848/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành01/03/2011
        Ngày hiệu lực01/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 848/QĐ-BGDĐT phê duyệt Văn kiện Dự án Phát triển cây trồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 848/QĐ-BGDĐT phê duyệt Văn kiện Dự án Phát triển cây trồng

            • 01/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực