Quyết định 848/QĐ-UBND

Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 848/QĐ-UBND 2013 Quy chế hoạt động Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 848/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh và Tuyển sinh quân sự tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 1186/TTr-BCH ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Vĩnh Long (kèm theo Quy chế số 1275/QC-HĐ ngày 16/5/2013 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh và Tuyển sinh quân sự tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2.

- Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thường trực Hội đồng) chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện quy chế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh và Tuyển sinh quân sự tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
HỘI ĐỒNG GDQP - AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/QC-HĐ

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 16/5/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ CƠ QUAN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH

Điều 1. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng GDQP - AN:

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh (gọi tắt là Hội đồng); giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và thường trực UBND tỉnh xem xét quyết định về phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động, những công tác quan trọng trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP - AN).

Hội đồng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, chính sách về công tác GDQP - AN.

2. Giúp UBND tỉnh theo dõi hướng dẫn đôn đốc và phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, UBND huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện công tác GDQP - AN.

3. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, GDQP - AN cho học sinh, sinh viên và toàn dân.

4. Hội đồng có quyền yêu cầu sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan, UBND huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ GDQP- AN và tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh và cơ quan cấp trên của ngành dọc theo qui định.

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác được Thường trực UBND tỉnh giao.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng:

1. Chỉ đạo điều hành công việc của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Hội đồng về chất lượng hoạt động công tác GDQP - AN.

2. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng, của thường trực Hội đồng.

3. Báo cáo Tỉnh uỷ và thường trực UBND tỉnh xem xét quyết định các chỉ tiêu về phương hướng, chương trình, kế hoạch và những công tác quan trọng khác sau khi đã được Hội đồng quyết nghị.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện.

5. Tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật qui định ở các sở, ban, ngành đoàn thể và địa phương.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất của Hội đồng.

b) Chuẩn bị và đề xuất với Hội đồng về nội dung, chương trình và kế hoạch công tác của Hội đồng.

c) Phối hợp, đôn đốc các thành viên của Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phân công, chỉ đạo công tác của cơ quan giúp việc cho Hội đồng.

d) Giúp Chủ tịch hội đồng tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở các sở, ban, ngành và địa phương thuộc phạm vi và trách nhiệm được Hội đồng phân công.

e) Khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng và ký các văn bản báo cáo thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cơ quan cấp trên theo qui định.

f) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng xem xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các vấn đề liên quan về GDQP - AN.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng (Giám đốc Công an tỉnh):

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những nhiệm vụ được phân công.

b) Thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch uỷ quyền.

c) Chuẩn bị các nội dung về GDQP - AN thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan mình để đưa ra thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng, đóng góp ý kiến vào các văn bản do Chủ tịch Hội đồng gởi đến.

d) Phối hợp, đôn đốc các thành viên của Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phân công, chỉ đạo công tác của cơ quan giúp việc cho Hội đồng.

e) Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động về GDQP - AN của ngành mình; phối hợp với các ngành thực hiện tốt chương trình GDQP - AN cho các đối tượng theo Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về GDQP - AN.

f) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo):

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các hoạt động theo nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những nhiệm vụ được phân công.

b) Thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch uỷ quyền.

c) Chuẩn bị các nội dung về GDQP- AN thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan mình để đưa ra thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng, đóng góp ý kiến vào các văn bản do Chủ tịch Hội đồng gởi đến.

d) Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch về GDQP - AN của ngành giáo dục và đào tạo, tổ chức thực hiện chương trình GDQP - AN cho các đối tượng và học sinh, sinh viên thuộc quyền quản lý theo Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về GDQP - AN.

e) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các uỷ viên Hội đồng:

1. Đề xuất các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng, nhất là những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan do mình phụ trách; chuẩn bị các ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng hoặc có ý kiến vào các văn bản do cơ quan thường trực gởi đến.

2. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác GDQP - AN của cơ quan do mình làm đại diện cho phù hợp với chương trình, kế hoạch đã được Hội đồng thông qua.

3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản lên Chủ tịch Hội đồng về tổng hợp đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác GDQP - AN của sở, ngành và địa phương được phân công phụ trách.

4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực Hội đồng:

1. Chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng.

2. Tổ chức điều hành, phối hợp công tác giữa các thành viên Hội đồng, thay mặt Hội đồng ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các quyết định, nhiệm vụ về GDQP - AN.

3. Xem xét, thẩm định nội dung, chương trình họp Hội đồng và các báo cáo, đề án, dự án trình Hội đồng quyết định và giải quyết những vấn đề phát sinh để báo cáo Hội đồng trong phiên họp gần nhất hoặc bằng văn bản thông báo ý kiến các uỷ viên Hội đồng.

Điều 6. Ban Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ:

1. Đề xuất chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc cụ thể và giúp Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

2. Chuẩn bị nội dung các phiên họp Hội đồng, dự thảo các báo cáo tổng hợp các ý kiến các cơ quan tổ chức Trung ương và các huyện, thị, thành phố về công tác GDQP - AN; ghi biên bản các phiên họp và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho Hội đồng.

3. Theo dõi nắm tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện GDQP - AN, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác GDQP - AN, giúp Hội đồng đôn đốc các cơ quan, tổ chức, UBND huyện, thị, thành phố về công tác GDQP - AN theo qui định tại Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ và kế hoạch công tác GDQP - AN của tỉnh.

4. Các thành viên Ban Thư ký được dự các cuộc họp Hội đồng, cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công việc.

5. Ban Thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 7. Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng GDQP - AN tỉnh (Ban Dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh):

1. Giúp thường trực Hội đồng và Ban Thư ký Hội đồng, giải quyết công việc hàng ngày về công tác GDQP - AN.

2. Xây dựng chương trình kế hoạch GDQP - AN của Hội đồng và Thường trực Hội đồng; chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng, xây dựng lịch hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban ngành đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố, giúp Hội đồng tổ chức triển khai nhiệm vụ GDQP - AN cho các đối tượng theo qui định của Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ, Thông tư số 176/2011/TT-BQP ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; Đề án số 2623/ĐA-HĐ ngày 30/11/2010 của Hội đồng GDQP - AN tỉnh Vĩnh Long về giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011 - 2015.

4. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng và kinh phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh hàng năm cho các đối tượng (theo đề án của UBND tỉnh), quản lý và sử dụng kinh phí đúng qui định của pháp luật.

5. Nhận báo cáo, nắm tình hình tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ GDQP - AN, hàng quý hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng về kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQP - AN, đề xuất các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDQP - AN.

6. Được quan hệ với các thành viên Hội đồng, các sở, ban ngành đoàn thể, Tỉnh uỷ, UBND huyện, thị, thành phố, có trách nhiệm theo dõi nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQP - AN, được dự các phiên họp của Hội đồng, được cung cấp tài liệu thông tin cần thiết phục vụ cho công tác GDQP - AN.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng khi được phân công phụ trách ngành hoặc huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát công tác GDQP- AN ở đơn vị địa phương phụ trách và căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan để bố trí cán bộ công chức kiêm nhiệm giúp việc làm công tác GDQP - AN.

Chương II

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Hội đồng làm việc theo chế độ tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng (khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền); các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện công tác GDQP - AN theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan mà thành viên đó đại diện.

Điều 10. Khi thường trực Hội đồng gởi các nội dung, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch và tài liệu về GDQP - AN yêu cầu tham gia ý kiến bằng văn bản thì các uỷ viên của Hội đồng phải có ý kiến gởi đến cơ quan thường trực Hội đồng đúng thời gian quy định.

Điều 11. Mỗi năm Hội đồng họp thường kỳ 2 lần vào đầu năm và giữa năm khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng triệu tập các phiên họp bất thường; các thành viên Hội đồng, Ban Thư ký có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của Hội đồng và tham gia kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác GDQP - AN thuộc tỉnh khi được phân công.

Điều 12. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng phải thông báo kế hoạch hoạt động và chương trình phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể và UBND huyện, thị, thành phố.

Điều 13. Sau mỗi phiên họp Ban Thư ký, cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng phải ghi biên bản tổng hợp tình hình thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng đến các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội, UBND huyện, thị, thành phố; chuẩn bị các văn bản để Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo Tỉnh uỷ và Thường trực UBND tỉnh.

Điều 14. Các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký đóng dấu UBND tỉnh, các văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng ký thuộc các sở, ban ngành nào thì được sử dụng con dấu của sở, ban ngành đó.

Điều 15. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do UBND tỉnh đảm bảo, giao cho Bộ CHQS tỉnh hàng năm dự toán, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Các thành viên Hội đồng GDQP - AN, Ban Thư ký Hội đồng và cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Qui chế này.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện có nội dung cần sủa đổi bổ sung Ban Thư ký Hội đồng tổng hợp trình Hội đồng GDQP - AN tỉnh xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 848/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu848/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 848/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 848/QĐ-UBND 2013 Quy chế hoạt động Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 848/QĐ-UBND 2013 Quy chế hoạt động Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu848/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 848/QĐ-UBND 2013 Quy chế hoạt động Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 848/QĐ-UBND 2013 Quy chế hoạt động Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Vĩnh Long

         • 16/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực