Quyết định 85/QĐ-BCĐ504

Quyết định 85/QĐ-BCĐ504 năm 2012 phân công nhiệm vụ các Ủy viên ban Chỉ đạo 504

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-BCĐ504 năm 2012 phân công nhiệm vụ các Ủy viên ban Chỉ đạo 504


BAN CHỈ ĐẠO 504
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 85/QĐ-BCĐ504

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 504

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 504

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504);

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-BCĐ504 ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Trưởng Ban Chỉ đạo 504 ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 504;

Xét đề nghị của Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của các Ủy viên Ban Chỉ đạo 504 như sau:

1. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Quốc phòng trong Chương trình 504.

b) Là Trưởng Cơ quan Thường trực; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về toàn bộ hoạt động của Cơ quan Thường trực thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo, điều hành Văn phòng Cơ quan Thường trực và các bộ phận liên quan thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Thường trực; chủ trì triển khai công tác: Vận động tài trợ, Nghiên cứu và Phát triển, Quan hệ Quốc tế, An ninh, Điều phối và Kế hoạch.

c) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai nhiệm vụ và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; điều phối triển khai các dự án, đề án của Chương trình; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

2. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Chương trình 504.

b) Là Phó trưởng Cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các công việc được Trưởng Cơ quan Thường trực phân công; chủ trì triển khai công tác: Vận động tiếp nhận tài trợ, Hỗ trợ nạn nhân bom mìn và Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

c) Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai những nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng, triển khai các dự án, đề án thuộc chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tham mưu cho Ban Chỉ đạo để ký hiệp định tài trợ cho Chương trình 504; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

3. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Công an

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Công an trong Chương trình 504.

b) Chủ trì các buổi họp liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực: An ninh trong Chương trình 504; phối hợp với Cơ quan Thường trực để tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác quản lý về mặt an ninh đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam hoạt động viện trợ cho Chương trình 504.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

4. Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Văn phòng Chính phủ trong Chương trình 504.

b) Chủ trì chỉ đạo, điều hành các bộ phận liên quan của Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến trong việc xây dựng, thực hiện các dự án, đề án trong Chương trình 504; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

5. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Chương trình 504.

b) Chủ trì thẩm định các đề án, dự án, các buổi hợp liên quan đến đầu tư, đàm phán, ký kết, giải pháp, vận động tài trợ ODA, hội nghị các nhà tài trợ thường kỳ hàng năm chuyên đề về Chương trình 504 để huy động nguồn tài trợ quốc tế; phối hợp với Cơ quan Thường trực để đưa Chương trình 504 vào các hiệp định khung, tham mưu cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch, triển khai vận động và ký kết các hiệp định tài trợ quốc tế, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ quốc tế.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến trong việc xây dựng, thực hiện các dự án, đề án trong Chương trình 504; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

6. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài chính

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Tài chính trong Chương trình 504.

b) Chủ trì các buổi hợp liên quan đến ngân sách chi thường xuyên, chi sự nghiệp; phối hợp với Cơ quan Thường trực và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho Ban Chỉ đạo về việc ký kết, giải pháp triển khai các cam kết, tiếp nhận các nguồn tài trợ quốc tế, kế hoạch, tiến độ bảo đảm các nguồn ngân sách cho Chương trình 504.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chi đạo phân công.

7. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Chương trình 504.

b) Phối hợp với Cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo về nhu cầu, kế hoạch ưu tiên khắc phục hậu quả bom mìn trên các khu vực, phát triển quỹ đất để phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi quản lý, điều phối của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến trong việc xây dựng, thực hiện các dự án, đề án trong Chương trình 504; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

8. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Ngoại giao trong Chương trình 504.

b) Phối hợp với Cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch, giải pháp, triển khai ký kết các điều ước quốc tế cho Chương trình 504.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến trong việc xây dựng, thực hiện các dự án, đề án trong Chương trình 504; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

9. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chương trình 504.

b) Phối hợp với Cơ quan Thường trực để tham mưu cho Ban Chỉ đạo về giải pháp triển khai tuyên truyền trong nước, quốc tế nhằm vận động tài trợ, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phạm vi quản lý, điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

10. Ủy viên, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân Quân đội nhân dân Việt Nam

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Tổng Tham mưu trong Chương trình 504.

b) Chủ trì các buổi họp liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực rà phá bom mìn; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực rà phá bom mìn, trình cấp có thẩm quyên phê duyệt.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến trong việc xây dựng, thực hiện các dự án, đề án trong Chương trình 504.

d) Có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo thông qua Trưởng Cơ quan Thường trực về kết quả các dự án rà phá bom mìn của Bộ Quốc phòng, cung cấp các số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động tài trợ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

11. Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Tổng cục Chính trị trong Chương trình 504.

b) Chủ trì các buổi hợp liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực: Tuyên truyền về thực trạng và hậu quả của bom mìn để vận động tài trợ quốc tế cho thực hiện Chương trình.

c) Phối hợp với Cơ quan Thường trực để tham mưu cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch, nội dung, giải pháp, triển khai tuyên truyền về thực trạng và hậu quả của bom mìn để vận động tài trợ, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân.

d) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

12. Ủy viên, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác giải quyết công việc thuộc chức năng của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam trong Chương trình 504.

b) Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền thực hiện việc: Vận động tài trợ của các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi chính phủ cho thực hiện Chương trình 504; phối hợp với Cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo về vận động tài trợ trong phạm vi quản lý, điều phối của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

c) Tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 504, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông;
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị VN;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các thành viên Cơ quan Thường trực;
- Văn phòng Cơ quan Thường trực;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Vụ: TH;
- Lưu: Văn thư, BCĐ504(5b).N

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-BCĐ504

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/QĐ-BCĐ504
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực06/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/QĐ-BCĐ504

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-BCĐ504 năm 2012 phân công nhiệm vụ các Ủy viên ban Chỉ đạo 504


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 85/QĐ-BCĐ504 năm 2012 phân công nhiệm vụ các Ủy viên ban Chỉ đạo 504
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu85/QĐ-BCĐ504
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 504
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực06/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-BCĐ504 năm 2012 phân công nhiệm vụ các Ủy viên ban Chỉ đạo 504

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-BCĐ504 năm 2012 phân công nhiệm vụ các Ủy viên ban Chỉ đạo 504

           • 06/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực