Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 ban hành tạm thời Định mức kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông chăn nuôi trâu sinh sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 ban hành tạm thời Định mức kỹ thuật áp dụng đã được thay thế bởi Quyết định 54/QĐ-BNN-KHCN 2014 định mức kỹ thuật dự án khuyến nông lĩnh vực Chăn nuôi và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 ban hành tạm thời Định mức kỹ thuật áp dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI TRÂU SINH SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/NĐ-CP">38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Công văn số 10/KN-CGTBKT ngày 10 tháng 01 năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời định mức kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến chăn nuôi trâu sinh sản (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án; Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI TRÂU SINH SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1- Xây dựng mô hình trình diễn

1.1- Yêu cầu chung

TT

Nội dung

ĐVT

Yêu cầu

Chỉ tiêu kỹ thuật

1

Giống

 

- Cái lai hoặc nội

- Đực lai hoặc nội

- Các giống và tổ hợp lai của chúng được đưa vào danh mục

- Tỷ lệ có chửa/tổng số trâu phối giống ≥ 65%

2

Khối lượng

- Cái nội, lai

- Đực nội, lai

kg/con

 

≥ 350

≥ 420

1 đực phải đảm bảo phối chửa cho 10-20 cái

2

Số con/điểm trình diễn

Con

10-20

 

3

Mức hỗ trợ tối đa /hộ

Con

02 cái hoặc 01 đực

 

1.2- Mức hỗ trợ giống, vật tư (tính cho 01 con)

TT

Nội dung

ĐVT

Yêu cầu của chương trình

Mức hỗ trợ

Ghi chú

Đồng bằng

Miền núi

Khó khăn

1

Trâu cái giống

kg

350

105

175

350

Mức hỗ trợ tính theo KL 01 trâu cái

1

Trâu đực giống

kg

420

126

210

420

Mức hỗ trợ tính theo KL 01 trâu đực

3

TAHH cho trâu cái

kg

120

36

60

120

Bổ sung 2,0 kg/con/ngày

4

TAHH cho trâu đực

kg

540

162

270

540

Bổ sung 3,0 kg/con/ngày

1.3-Triển khai (tính cho 01 điểm trình diễn)

TT

Nội dung

ĐVT

Định mức

Ghi chú

1

Thời gian triển khai

tháng

18

 

2

Tập huấn

lần

02

01 ngày/lần

3

Tổng kết

lần

02

01 ngày/lần

1.4-Cán bộ chỉ đạo (tính cho 01 điểm trình diễn)

1

Thời gian chỉ đạo mô hình

tháng

18

 

2

Số cán bộ/điểm trình diễn mô hình

người

01

 

2- Tập huấn ngoài mô hình

TT

Nội dung

ĐVT

Yêu cầu

Ghi chú

1

Số lần tập huấn/mô hình

lần

≥ 2

tối thiểu 01 ngày/lần

2

Số học viên/lớp

người

≤ 30

 

3- Tuyên truyền, nhân rộng

TT

Nội dung

ĐVT

Yêu cầu

Ghi chú

1

Tham quan hội thảo

lần

2

01 ngày/lần

2

Biển báo

chiếc/hộ

01

Cho tất cả các hộ tham gia

3

Viết bài, đưa tin về mô hình

lần/điểm

02

Viết báo, loa phát thanh, truyền hình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 85/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2013
Ngày hiệu lực 14/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/01/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 ban hành tạm thời Định mức kỹ thuật áp dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 ban hành tạm thời Định mức kỹ thuật áp dụng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 85/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 14/01/2013
Ngày hiệu lực 14/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/01/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 ban hành tạm thời Định mức kỹ thuật áp dụng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 ban hành tạm thời Định mức kỹ thuật áp dụng