Quyết định 85/QĐ-TTg

Quyết định 85/QĐ-TTg năm 2105 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-TTg 2105 cổ phần hóa Điện lực Vinacomin Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 85/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần.

- Tên rút gọn: Tổng công ty Điện lực - TKV.

- Tên giao dịch quốc tế: Vinacomin - Power Holding Corporation.

- Địa chỉ: Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.35161605, Fax: 04.35161610

- Email: vp@vinacominpower.vn

2. Tổng công ty Điện lực - Vinacomin sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Điện lực - Vinacomin đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 680.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: 442.000.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 930.900 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 677.140 cổ phần, chiếm 0,10% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 236.391.960 cổ phần, chiếm 34,76% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng, quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

7. Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

8. Phương án sắp xếp lao động: Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.522 người, tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần là 1.522 người.

9. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực - Vinacomin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ Công Thương:

Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 9 Điều 1 Quyết định này; xử lý những tồn tại tài chính của dự án nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và dự án nhà máy nhiệt điện Sơn Động liên quan đến các nhà thầu nước ngoài như kiến nghị tại văn bản số 10506/TTr-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin; công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa và thực hiện chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng lộ trình giảm tỷ lệ phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP theo quy định tại Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc xử lý những tồn tại về tài chính; việc quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực - Vinacomin.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

4. Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

- Thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 9 Điều 1 Quyết định này.

5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực - Vinacomin:

- Thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định này.

- Chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Điện lực - Vinacomin cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Điện lực - Vinacomin;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2015
Ngày hiệu lực19/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-TTg 2105 cổ phần hóa Điện lực Vinacomin Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 85/QĐ-TTg 2105 cổ phần hóa Điện lực Vinacomin Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu85/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành19/01/2015
        Ngày hiệu lực19/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-TTg 2105 cổ phần hóa Điện lực Vinacomin Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-TTg 2105 cổ phần hóa Điện lực Vinacomin Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản

           • 19/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực