Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 công nhận lại các huyện, thành phố sau đây đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-UBND 2014 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN LẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI MỨC ĐỘ 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh) tại Tờ trình số 291/TTr-SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận lại các huyện, thành phố sau đây đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 tại thời điểm tháng 12 năm 2013:

1. Thành phố Sơn La;

7. Huyện Quỳnh Nhai;

2. Huyện Mai Sơn:

8. Huyện Sông Mã;

3. Huyện Mộc Châu;

9. Huyện Mường la;

4. Huyện Phù Yên;

10. Huyện Yên Châu;

5. Huyện Bắc Yên;

11. Huyện Sốp Cộp;

6. Huyện Thuận Châu

12. Huyện Vân Hồ.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố được công nhận lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 có trách nhiệm thực hiện phổ cập giáo dục theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được công nhận lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 tại Điều 1 và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; (B/c)
- TT UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.35.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2014
Ngày hiệu lực14/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-UBND 2014 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 85/QĐ-UBND 2014 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu85/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành14/01/2014
        Ngày hiệu lực14/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-UBND 2014 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-UBND 2014 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 Sơn La

            • 14/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực