Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh, phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ĐIỀU CHỈNH, PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 185/TTr-SGTVT ngày 11/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, phân cấp quản lý đường tỉnh, với nội dung chủ yếu như sau:

Chuyển tuyến đường hiện có đi qua UBND xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (từ giao với Quốc lộ 10 đến giao với Đường tỉnh ĐT.480C) dài 2,7Km hiện nay do UBND huyện Yên Khánh quản lý thành đường tỉnh và ghép nối vào tuyến đường tỉnh ĐT.481B (Thông - Khánh Nhạc - Kiến Thái - Kim Đài).

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Yên Khánh và các đơn vị liên quan thực hiện việc giao nhận các tuyến đường trên theo đúng quy định; đồng thời có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả và bảo trì theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP4.
MH02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 85/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/02/2014
Ngày hiệu lực 17/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 85/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Đinh Văn Điến
Ngày ban hành 17/02/2014
Ngày hiệu lực 17/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình

  • 17/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực