Quyết định 850/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 850/QĐ-BNN-BVTV năm 2014 thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” tại 02 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 850/QĐ-BNN-BVTV 2014 thành lập Đoàn thanh tra An toàn thực phẩm Kiên Giang Đồng Tháp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 850/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2014 TẠI 02 TỈNH KIÊN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 12/3/2014 của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014;

Căn cứ công văn cử cán bộ của các đơn vị thành viên tham gia đoàn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014 tại 02 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp (Đoàn số 5), gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Trịnh Công Toản, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế Cục BVTV- Bộ Nông nghiệp &PTNT, Trưởng đoàn;

2. Ông Lê Văn Thiệt, Phó Chánh Văn phòng Cục BVTV - Bộ Nông nghiệp &PTNT, Thư ký;

3. Ông Phạm Trần Khánh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Thành viên;

4. Ông Phạm Ngọc Tuynh, Trưởng phòng kiêm Phó trưởng Văn phòng đại diện Cục Quản lý thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Điều 2. Đối tượng, nội dung, phương pháp kiểm tra và xử lý vi phạm

Đối tượng thanh tra, kiểm tra gồm:

1. Các cơ quan quản lý nhà nước: Ban chỉ đạo 08 và các Sở ban ngành có liên quan về quản lý chất lượng VSATTP của 02 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp

2. Các cơ sở thực phẩm: sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 02 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

Thời hạn thanh tra, kiểm tra: Từ ngày 20/4/2014 đến ngày 16/5/2014 (Kế hoạch kèm theo Quyết định này).

Nội dung, phương pháp kiểm tra và xử lý vi phạm: Theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 12/3/2014 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP.

Điều 3. Đoàn Thanh tra, kiểm tra số 5 có nhiệm vụ

1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 02 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

2. Kiểm tra việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014 của 02 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

3. Xử lý, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Điều 4. Bảo đảm kinh phí

Kinh phí bảo đảm cho cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra do cơ quan cử cán bộ tham gia tự bảo đảm theo quy định hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn, các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban chỉ đạo liên ngành TW về VSATTP (để b/c);
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Thanh tra Bộ NN & PTNT (để b/c);
- Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế;
- Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương;
- BCĐ 08 tỉnh; Kiên Giang, Đồng Tháp.
- UBND tỉnh; Kiên Giang, Đồng Tháp.
- Sở Y tế; Kiên Giang, Đồng Tháp.
- Sở NN & PTNT; Kiên Giang, Đồng Tháp.
- Sở Công thương; Kiên Giang, Đồng Tháp.
- Lưu: VT, TTra Cục.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA

CỦA ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA SỐ 5 TRONG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” CỦA NĂM 2014 TẠI 02 TỈNH KIÊN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 850/QĐ-BNN-BVTV ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Nội dung làm việc

Ngày 13/5/2014 (thứ 3)

Sáng
(bắt đầu từ 8h30)

Đồng Tháp

- Thường trực BCĐ 08 của tỉnh.

- Các ngành Y Tế, Nông nghiệp & PTNT; Công Thương; Công an.

- Làm việc với thường trực BCĐ 08 của tỉnh Đồng Tháp.

- Nghe báo cáo của BCĐ 08 của tỉnh và các ngành chức năng.

Chiều
(bắt đầu từ 14h00)

Đại diện một số Sở, ban, ngành liên quan

Phối hợp cùng Đoàn thanh tra, kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố.

Ngày 14/5/2014 (thứ 4)

Sáng
(bắt đầu từ 8h30)

- Thường trực BCĐ 08 của tỉnh.

- Các ngành Y Tế, Nông nghiệp & PTNT; Công Thương; Công an.

Thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra và kết luận của Đoàn thanh tra, kiểm tra.

(Đoàn đi từ Đồng Tháp đến Kiên Giang)

Ngày 15/5/2014 (thứ 5)

Sáng
(bắt đầu từ 8h30)

Kiên Giang

- Thường trực BCĐ 08 của tỉnh.

- Các ngành Y Tế, Nông nghiệp & PTNT; Công Thương; Công an.

- Làm việc với thường trực BCĐ 08 của tỉnh Kiên Giang.

- Nghe báo cáo của BCĐ 08 của tỉnh và các ngành chức năng.

Chiều
(bắt đầu từ 14h00)

Đại diện một số Sở, ban, ngành liên quan

Phối hợp cùng Đoàn thanh tra, kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố.

Ngày 16/5/2014 (thứ 6)

Sáng
(bắt đầu từ 8h30)

- Thường trực BCĐ 08 của tỉnh.

- Các ngành Y Tế, Nông nghiệp & PTNT; Công Thương; Công an.

Thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra và kết luận của Đoàn thanh tra, kiểm tra.

Ghi chú: - Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm bố trí xe ô tô chở các thành viên của Đoàn thanh tra, kiểm tra số 5 đi từ Bộ phận thường trực Cục Bảo vệ thực vật số 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra tại 02 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.

- Thành viên của Đoàn thanh tra, kiểm tra số 5 có mặt tại số 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh vào đúng 14 giờ thứ 2 ngày 12/5/2014 để xe đưa Đoàn đi Đồng Tháp.

(Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Lê Văn Thiệt:

ĐT: 08.3.8.274.344/091.3.871.696; [email protected])./

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 850/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu850/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 850/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 850/QĐ-BNN-BVTV 2014 thành lập Đoàn thanh tra An toàn thực phẩm Kiên Giang Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 850/QĐ-BNN-BVTV 2014 thành lập Đoàn thanh tra An toàn thực phẩm Kiên Giang Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu850/QĐ-BNN-BVTV
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 850/QĐ-BNN-BVTV 2014 thành lập Đoàn thanh tra An toàn thực phẩm Kiên Giang Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 850/QĐ-BNN-BVTV 2014 thành lập Đoàn thanh tra An toàn thực phẩm Kiên Giang Đồng Tháp

            • 28/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực