Quyết định 850/QĐ-UBND

Quyết định 850/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 850/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ Lai Châu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 499/TTr-STNMT ngày 24/6/2016; Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 03/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phong Thổ 01 dự án đất sản xuất vật liệu xây dựng (tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hồng Thu Mông 5 thuộc xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ), diện tích là 8,3 ha, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án đầu tư khai thác đá với diện tích 7,0 ha tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ thành dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hồng Thu Mông 5 thuộc xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ với diện tích 7,0 ha.

2. Bổ sung diện tích đất là 1,3 ha (đất đồi núi chưa sử dụng) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phong Thổ để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hồng Thu Mông 5 thuộc xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Phong Thổ có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt bổ sung theo đúng quy định của Luật Đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

3. Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đc Quảng);
- Trung tâm tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 850/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu850/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2016
Ngày hiệu lực12/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 850/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 850/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 850/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ Lai Châu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu850/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLê Trọng Quảng
        Ngày ban hành12/07/2016
        Ngày hiệu lực12/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 850/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ Lai Châu 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 850/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ Lai Châu 2016

            • 12/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực