Quyết định 851/QĐ-BNV

Quyết định 851/QĐ-BNV năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Nội dung toàn văn Quyết định 851/QĐ-BNV năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo trả lời kiến nghị


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIÚP BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRONG VIỆC TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI; TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Cử các công chức có tên sau đây tham gia Ban Chỉ đạo:

1. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo;

2. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo;

3. Ông Nguyễn Tiến Trung, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

5. Ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

7. Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

8. Ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

10. Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

11. Ông Chu Văn Thành, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

12. Ông Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

13. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

14. Bà Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

15. Ông Cấn Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên;

16. Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - Ủy viên kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chuẩn bị các văn bản trả lời và việc thực hiện các nội dung trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2. Tổ chức thẩm định nội dung các văn bản trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trước khi báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

3. Chuẩn bị, thẩm định các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

4. Cử đại diện Ban Chỉ đạo tham gia, chuẩn bị các nội dung có liên quan và tổng hợp, theo dõi các kiến nghị của cử tri trong các hoạt động tiếp xúc cử tri của Bộ trưởng.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Giao Văn phòng Bộ Nội vụ là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Ban Chỉ đạo của Bộ được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ để điều hành hoạt động, giải quyết công việc; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt đồng của Ban Chỉ đạo được bố trí theo khoản mục riêng trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộctrực thuộc Bộ và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Các đồng chí Thứ trưng Bộ;
-
Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 851/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu851/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực26/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 851/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 851/QĐ-BNV năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo trả lời kiến nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 851/QĐ-BNV năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo trả lời kiến nghị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu851/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành26/07/2013
        Ngày hiệu lực26/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 851/QĐ-BNV năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo trả lời kiến nghị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 851/QĐ-BNV năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo trả lời kiến nghị

            • 26/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực