Quyết định 851/QĐ-UBND

Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 851/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở công thương Sóc Trăng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 14/TTr-SCT ngày 01 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 102/QĐHC-CTUBND ngày 16/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng và một số thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐHC-CTUBND ngày 08/4/2013; Quyết định số 98/QĐHC-CTUBND ngày 17/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- phongkstthcsoctrang@gmail.com;
- Lưu HC, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Quyết định số 246/QĐHC-CTUBND ngày 08/4/2013

I

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

1

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

5

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 3 triệu lít/năm

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

Quyết định số 98/QĐHC-CTUBND ngày 17/02/2014

I

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do hết hạn)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực

 

 

Tổng số: 09 TTHC

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 851/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu851/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2015
Ngày hiệu lực15/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 851/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 851/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở công thương Sóc Trăng 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 851/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở công thương Sóc Trăng 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu851/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýTrần Thành Nghiệp
     Ngày ban hành15/04/2015
     Ngày hiệu lực15/04/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 851/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở công thương Sóc Trăng 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 851/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở công thương Sóc Trăng 2015

         • 15/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực