Quyết định 852/2008/QĐ-UBND

Quyết định 852/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thủy do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 852/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG THỦY

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 6c/NQCĐ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Thủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 293/TTr-SNV ngày 11 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thủy, như sau:

1. Phòng Nội vụ:

a) Thành lập Phòng Nội vụ trên cơ sở tách Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội;

b) Sáp nhập Phòng Tôn giáo vào Phòng Nội vụ;

c) Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tách Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội;

b) Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

3. Phòng Quản lý đô thị:

a) Thành lập Phòng Quản lý đô thị trên cơ sở Phòng Hạ tầng Kinh tế; chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về bưu chính, viễn thông vào Phòng Văn hóa và Thông tin;

b) Phòng Quản lý đô thị: tham m­ưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

4. Phòng Kinh tế:

a) Hợp nhất Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế;

b) Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

5. Phòng Văn hoá và Thông tin:

a) Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

b) Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về bưu chính, viễn thông từ Phòng Quản lý đô thị;

c) Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

6. Phòng Y tế:

a) Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về dân số từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

b) Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

7. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban Nhân dân về hoạt động của Ủy ban Nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân.

8. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

12. Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thủy có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2. Giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em huyện sau khi đã chuyển chức năng và tổ chức của Ủy ban này về Phòng Y tế, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thủy:

1. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc diện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, giải thể phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan để tiến hành việc chuyển giao, tiếp nhận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài sản, tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2008. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 852/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu852/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực15/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 852/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 852/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 852/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu852/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực15/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 852/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 852/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế

            • 14/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực