Quyết định 854/QĐ-UBND

Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 854/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Văn hóa Ủy ban nhân dân huyện Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 1745/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa tỉnh Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 854/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Văn hóa Ủy ban nhân dân huyện Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 162/TTr-SVHTTTTDL ngày 04 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm 01 (một) thủ tục hành chính (tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu), được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các P
CT UBND tnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- VP.
UBND tỉnh: Tr.Phòng KGVX;
- Lưu: VT, KSTT-34 (TT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Tên văn bản quy định sửa đổi, bổ sung

01

BVH-BLI-278924

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019

Tổng số: 01 (mt) thủ tục hành chính./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 854/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu854/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2019
Ngày hiệu lực10/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2019
Cập nhậtTháng trước
(27/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 854/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 854/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Văn hóa Ủy ban nhân dân huyện Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 854/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Văn hóa Ủy ban nhân dân huyện Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu854/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành10/05/2019
        Ngày hiệu lực10/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2019
        Cập nhậtTháng trước
        (27/11/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 854/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Văn hóa Ủy ban nhân dân huyện Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 854/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Văn hóa Ủy ban nhân dân huyện Bạc Liêu