Quyết định 854/QĐ-UBND.HC

Quyết định 854/QĐ-UBND.HC năm 2015 phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Nội dung toàn văn Quyết định 854/QĐ-UBND.HC 2015 Dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ “RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBNDHC ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1288/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2015; kết quả thẩm định dự toán của Sở Tài chính tại Công văn số 1198/STC-ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Địa điểm Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu của dự án

- Rà soát, đánh giá về số lượng, chất lượng các nguồn tài nguyên có giới hạn, đặc biệt là tài nguyên đất và nước đã khai thác sử dụng cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn; phân tích mức độ hợp lý, tính hiệu quả và bền vững trong khai thác, sử dụng, từ đó bố trí lại theo yêu cầu sản xuất hàng hóa, phát huy lợi thế cạnh tranh cao của từng địa phương, từng vùng sinh thái.

- Rà soát, đánh giá việc phân bổ sử dụng các nguồn lực (lao động, vốn đầu tư, khoa học và công nghệ) và phân tích, dự báo các yếu tố liên quan, đặc biệt là về thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và tăng thu nhập của người dân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn một cách đạt hiệu quả cao và bền vững.

- Điều chỉnh, bổ sung quan điểm, mục tiêu, phương án và giải pháp phát triển, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn với phát triển ngành nghề và tạo việc làm ở khu vực nông thôn, kết hợp chặt chẽ với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn mới, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân và cư dân nông thôn.

4. Yêu cầu lập quy hoạch

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp phải đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững, gắn kết đồng bộ với Chương trình xây dựng nông thôn mới; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành liên quan.

- Tập trung xác định hơn v li thế trong sản xut các sản phẩm hàng hóa ch lc phc v xuất khu, thc hiện liên kết trong sn xut, chế biến và tiêu th, phát triển nn nông nghip theo hưng hin đi, sinh thái, bn vng v môi trưng, ng dng các thành tu ca nông nghiệp công ngh cao vào phát trin sản xuất trên din rng.

- Tổng hp, phân tích, đánh giá thc trạng phát trin nông thôn tn địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng đánh giá thc trạng b trí dân cư nông thô n; nưc sạch nông thôn; thc trng phát trin kinh tế hp tác và ngành ngh nông thôn.

- hương án quy hoch phi đồng thi đáp ứng yêu cầu khắc phc được các mặt yếu kém trong sn xut, tránh nh trng phát triển t phát làm phá vquy hoch chung ca tỉnh; xác đnh ngành hàng y, con ch lc li thế cnh tranh; xây dng cấu sản xut theo yêu cầu tăng giá trị nông sản và hiu qu sdụng đt, to s thng nht, liên kết cht ch gia sản xut, chế biến và tiêu thụ các sn phẩm ca tỉnh vi toàn ng đồng bng ng Cu Long và cả nưc, đồng thời tăng cưng đu tư đồng b htng cơ sở, h thng dch v phc v sản xut nông nghip, phát triển nông tn trên địa bàn tnh.

- T chc thc hin quy hoch cn nêu rõ tch nhiệm ca quan trung ương và đa phương, các doanh nghip, h ng dân và nông thôn trong quá trình thc hiện quy hoch.

5. Phương pháp tiến hành

Sử dng các phương pháp: kế tha, thu thp, xlý, phân tích các s liu thống kê, điu tra kho sát, chuyên gia, d báo,….

6. Phm vi, thi k lp điều chỉnh quy hoch

a) Phạm vi: Ranh gii hành cnh tỉnh Đng Tháp;

b) Thời klập điu chỉnh quy hoch: soát, điu chỉnh quy hoch nông nghip, phát trin nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 định hưng đến năm 2030

7. Ni dung, nhiệm v (Đề cương đính kèm)

8. Sn phm dự án

+ Báo cáo tng hp rà soát, điu chnh quy hoch: 10 b.

+ Báo cáo tóm tắt soát, điều chnh quy hoạch: 20 bộ.

+ Các loi bn đ tỷ lệ 1/100.000: 05 b

♦ Bản đ hin trng s dụng đt nông nghip.

♦ Bản đ quy hoch s dụng đt nông nghip

♦ Bản đ hiện trng và quy hoch s h tng phc v sn xut nông nghip và phát trin nông thôn.

♦ Các bản đ chuyên đề: bn đ đt, bn đphân hng thích nghi đất nông nghip.

+ Đĩa CD chứa báo cáo và bản đ: 05 đĩa.

9. D tn kinh phí thực hiện 1.632.430.000 đng (Bng ch: Mt tsáu trăm ba mươi hai triu, bn trăm ba mươi ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí soát, điu chỉnh quy hoch: 1.099.533.000 đng.

- Chi phí xây dựng bn đ chuyên đ: 532.897.000 đng.

10. Chủ đu tư Sở Nông nghip và hát triển nông thôn tnh Đng Tháp .

11. Ngun vn thực hiện Vn s nghip kinh tế do tỉnh quản lý năm 2015-2016.

12. Thi gian thực hiện 6 tháng kể tkhi Quyết định phê duyệt đ cương có hiu lực.

13. Kế hoch la chn Đơn v vn Lựa chn đơn v tư vấn theo quy định của Lut đu thu s 43/2013/QH13.

Điều 2: Quyết định này hiu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn png y ban nhân dân tnh, Giám đốc các s: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Nông nghiệp và hát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trưng, Giám đốc Kho bạc Nhà nưc tỉnh Đồng Tháp, th trưng các s, ngành tỉnh có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- Như Điu 3;
- CT và các CT/UBND tnh;
- Lãnh đo V /UBND tnh;
- Lưu: VT, NC/KTN nth.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 854/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu854/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 854/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 854/QĐ-UBND.HC 2015 Dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 854/QĐ-UBND.HC 2015 Dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu854/QĐ-UBND.HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 854/QĐ-UBND.HC 2015 Dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 854/QĐ-UBND.HC 2015 Dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp Đồng Tháp

            • 21/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực