Quyết định 855/QĐ-BGTVT

Quyết định 855/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 855/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 47/2019/TT-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2015/TT-BGTVT NGÀY 31/7/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia như sau:

Đính chính dẫn chiếu “điểm e khoản 3 Điều 1” thành “điểm đ khoản 3 Điều 4” trong nội dung sửa đổi khoản 3 Điều 12 Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Bộ GTVT;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, HTQT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 855/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu855/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2020
Ngày hiệu lực06/05/2020
Ngày công báo15/05/2020
Số công báoTừ số 587 đến số 588
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(08/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 855/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 855/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 855/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu855/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Nhật
        Ngày ban hành06/05/2020
        Ngày hiệu lực06/05/2020
        Ngày công báo15/05/2020
        Số công báoTừ số 587 đến số 588
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (08/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 855/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 855/QĐ-BGTVT 2020 đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT

              • 06/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/05/2020

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực