Quyết định 857/QĐ-UBND

Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) cho ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 857/QĐ-UBND 2019 định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng ngành y tế Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG) CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công">144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Trên cơ sở ý kiến của: Bộ Y tế tại Công văn số 3623/BYT-KHTC ngày 25/6/2019, Bộ Tài chính tại Công văn số 9793/BTC-QLCS ngày 21/8/2019 và ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 341/HĐND-KTNS ngày 18/10/2019; xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1816/SYT-KHTC ngày 16/8/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 26/TTr-STC ngày 31/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) cho các đơn vị của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

STT

Đơn vị sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Tiêu chuẩn, định mức
(số lượng )

Chủng loại

Mức giá/1xe
(nghìn đồng)

1

2

3

4

5

1

Trung tâm y tế các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

3

Xe ô tô cứu thương

1.080.000

2

Bệnh viện Lao và Bệnh phi tỉnh Qung Ngãi

2

Xe ô tô cứu thương

1.080.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc: Sở Y tế, Trung tâm y tế các huyện, Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) quy định tại Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở triển khai thực hiện việc mua sắm theo quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Trung tâm y tế các huyện; Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (KT, VX), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, KT an
130.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 857/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 857/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/11/2019
Ngày hiệu lực 06/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 857/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 857/QĐ-UBND 2019 định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng ngành y tế Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 857/QĐ-UBND 2019 định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng ngành y tế Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 857/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Võ Phiên
Ngày ban hành 06/11/2019
Ngày hiệu lực 06/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 857/QĐ-UBND 2019 định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng ngành y tế Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 857/QĐ-UBND 2019 định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng ngành y tế Quảng Ngãi

  • 06/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực