Quyết định 858/2006/QĐ-BTC

Quyết định 858/2006/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 (Đợt 2/2006) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 858/2006/QĐ-BTC danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2006 Đợt 2/2006


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 858/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2006 (ĐỢT 2/2006)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 (đợt 2)”.

Điều 2. Các tổ chức định giá có tên trong danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Tổng công ty nhà nước, các tổ chức định giá và Thủ tướng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Ban chỉ đạo DMPTDN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tổng công ty nhà nước;
- Các tổ chức định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ tài chính;
- Lưu VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

DANH SÁCH

 TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2006 (ĐỢT 2)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-BTC  ngày 17 tháng 2 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

I. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

1. Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI;

2. Công ty TNHH chứng khoáng Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BSC;

3. Công ty Cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC;

4. Công ty TNHH chứng khoáng Thăng Long TSC;

II. CÔNG TY KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC;

3. Công ty Hợp danh kiểm toán Tâm Việt;

4. Công ty Hợp danh kiểm toán quốc gia Việt Nam VNFC Audit;

5. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACCA Group;

6. Công ty Hợp danh kiểm toán - tư vấn Việt Nam ACC - VIETNAM

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ KHÁC

1. Trung tâm tư vấn, dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

IV. ĐIỀU CHỈNH TÊN CỦA TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN BẮC (số thứ tự 1 mục III danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 5257/QĐ-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thành Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 858/2006/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 858/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/02/2006
Ngày hiệu lực 17/02/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 858/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 858/2006/QĐ-BTC danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2006 Đợt 2/2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 858/2006/QĐ-BTC danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2006 Đợt 2/2006
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 858/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành 17/02/2006
Ngày hiệu lực 17/02/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 858/2006/QĐ-BTC danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2006 Đợt 2/2006

Lịch sử hiệu lực Quyết định 858/2006/QĐ-BTC danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2006 Đợt 2/2006

  • 17/02/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/02/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực