Quyết định 859/QĐ-UBND

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 859/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cuả Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Hướng về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 21/TTr-SKHCN ngày 04/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các thủ tục số 05, 06 và 07 tại mục II, thuộc Lĩnh vực Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT;
-
Các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm phục vụ HCC;
- CV: NC1, NC3, NC4, VX5;
- Lưu: VT, NC2 (Tr-37b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 859/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH:

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

 

 

LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:

 

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

- Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 398, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.2222.555.

Không

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

2

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhân doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 398, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.2222.555.

Không

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ:

Stt

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ Thủ tục hành chính

LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:

1

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2

 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

3

 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 859/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu859/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực22/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 859/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 859/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Thọ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 859/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu859/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýBùi Văn Quang
       Ngày ban hành22/04/2019
       Ngày hiệu lực22/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 859/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 859/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Thọ

           • 22/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực