Quyết định 86/2007/QĐ-UBND

Quyết định 86/2007/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Quyết định 86/2007/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức đã được thay thế bởi Quyết định 54/2010/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và được áp dụng kể từ ngày 19/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 86/2007/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29/4/2003 về việc sửa đổi một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003, Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP Thông tư số 117/2003/NĐ-CP">09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004, Thông tư số 09/2007/NĐ-CP">07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003, Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2003/NĐ-CP Thông tư số 115/2003/NĐ-CP">08/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004, Thông tư số 08/2007/NĐ-CP">06/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ về chế độ công chức dự bị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 540/TTr.SNV ngày 16 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quy định gồm 03 chương, 09 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3514/2004/QĐ-UB ngày 07/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy Ban MTTQVN tỉnh; Các tổ chức Đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Trung tâm Công báo tỉnh;
- KBNN tỉnh; BHXH tỉnh; Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức (CBCC) làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh sau đây:

1. Cơ quan Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo (gọi chung là Sở).

3. Các cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

4. Cơ quan HĐND, UBND huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là huyện).

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (gọi chung là Phòng chuyên môn huyện).

Điều 2. Nguyên tắc quản lý CBCC

Cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCC được nêu trong Quy định này phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý CBCC.

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền và cá nhân Thủ trưởng trong công tác quản lý CBCC.

3. UBND tỉnh thống nhất quản lý đội ngũ CBCC của tỉnh đồng thời phân cấp cho Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung quản lý CBCC được nêu tại các điều khoản của Chương II Quy định này.

Điều 3. Nội dung quản lý CBCC

Nội dung quản lý CBCC trong Quy định này, bao gồm:

1. Quy hoạch CBCC.

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo.

3. Đánh giá CBCC.

4. Tiếp nhận, điều động, biệt phái, luân chuyển, thuyên chuyển, phân công CBCC.

5. Tuyển dụng công chức, bổ nhiệm vào ngạch công chức.

6. Xếp lương, nâng bậc lương (bao gồm nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu), nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức.

7. Giải quyết chế độ, chính sách hưu trí, nghỉ việc.

8. Kỷ luật CBCC.

9. Quản lý hồ sơ CBCC.

Chương 2.

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CBCC

Điều 4. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Quy hoạch CBCC

Tổ chức thực hiện đề án quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo

a) Quyết định đối với các chức danh lãnh đạo (Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng) các Sở sau khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trừ các chức danh lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh).

Riêng chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.

b) Quyết định đối với Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở sau khi có Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

c) Có ý kiến thống nhất để Thường trực HĐND tỉnh quyết định đối với các chức danh lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

3. Tiếp nhận, điều động, biệt phái, luân chuyển CBCC

a) Quyết định tiếp nhận các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể đến làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh sau khi có quyết định điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Quyết định tiếp nhận CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đến làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh.

c) Quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển các chức danh lãnh đạo các Sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương sau khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trừ các chức danh lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh).

d) Quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở sau khi có Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

4. Tuyển dụng công chức

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức loại A (Ao, A1), công chức loại B.

5. Xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức

a) Xếp lương:

+ Quyết định đối với các chức danh sau đây:

- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- CBCC giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương (riêng ngạch Thanh tra viên chính, thực hiện sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch của Thanh tra Chính phủ).

+ Đề nghị Bộ Nội vụ xếp lương đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

b) Nâng bậc lương:

+ Quyết định đối với các chức danh sau đây:

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Riêng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

+ Đề nghị Bộ Nội vụ nâng bậc lương đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Nâng ngạch công chức:

Quyết định nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương sau khi có quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch của cơ quan có thẩm quyền (trừ nâng ngạch Thanh tra viên chính do Thanh tra Chính phủ quyết định).

d) Chuyển ngạch công chức:

+ Quyết định đối với các chức danh sau đây:

- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- CBCC giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- CBCC giữ ngạch chuyên viên và tương đương sang ngạch Thanh tra viên.

+ Đề nghị Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan quyết định chuyển sang ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

+ Đề nghị Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển sang ngạch Thanh tra viên chính.

đ) Chuyển loại công chức:

Quyết định công nhận kết quả chuyển loại công chức từ loại B sang loại A (A0, A1), từ loại C sang loại B hoặc loại A (A0, A1).

6. Giải quyết chế độ, chính sách hưu trí, nghỉ việc

Quyết định đối với các chức danh sau đây:

a) Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.

b) Lãnh đạo các Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở (trừ các chức danh lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh).

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

d) CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (trừ CBCC thuộc Văn phòng HĐND tỉnh).

7. Kỷ luật CBCC

Quyết định tất cả các hình thức kỷ luật đối với các chức danh sau đây:

a) Lãnh đạo các Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở (trừ các chức danh lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh).

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

c) CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương (trừ CBCC thuộc Văn phòng HĐND tỉnh).

Riêng hình thức kỷ luật cách chức đối với chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.

Điều 5. Thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ

1. Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển CBCC

Quyết định tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển CBCC giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống (trừ các chức danh lãnh đạo nêu tại khoản 3 điều 4 của Quy định này), cụ thể như sau:

a) Điều động CBCC giữa các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh.

b) Điều động CBCC các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh đến làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; xã, phường, thị trấn; các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Mặt trận thuộc tỉnh.

c) Tiếp nhận và điều động CBCC, viên chức từ các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Mặt trận; các tổ chức, đơn vị của Nhà nước, xã, phường, thị trấn, cơ quan của lực lượng vũ trang đến làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh.

d) Thuyên chuyển CBCC các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh đến công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc hệ thống các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

2. Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức

a) Quyết định tuyển dụng công chức loại A (A0, A1), công chức loại B sau khi có quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Quyết định công nhận kết quả xét tuyển công chức loại C.

c) Quyết định bổ nhiệm vào công chức loại A (A0, A1), công chức loại B sau khi hoàn thành chế độ công chức dự bị.

3. Xếp lương, nâng bậc lương, chuyển ngạch, chuyển loại công chức

a) Quyết định xếp lương, chuyển ngạch các chức danh sau đây:

+ Ủy viên Thường trực HĐND huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND huyện (trừ các trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương).

+ CBCC giữ ngạch chuyên viên và tương đương (trừ các chức danh lãnh đạo nêu tại điểm a khoản 5 Điều 4 của Quy định này và CBCC chuyển từ ngạch chuyên viên và tương đương sang ngạch Thanh tra viên).

b) Quyết định nâng bậc lương đối với CBCC giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương (trừ các chức danh lãnh đạo nêu tại điểm b khoản 5 Điều 4 của Quy định này).

c) Quyết định chuyển loại công chức từ loại B sang loại A (A0, A1), từ loại C sang loại B hoặc loại A (A0, A1), sau khi có quyết định công nhận kết quả chuyển loại công chức của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Giải quyết chế độ, chính sách hưu trí, nghỉ việc

Quyết định các chức danh sau đây:

a) Ủy viên Thường trực HĐND huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND huyện (trừ các trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương).

b) CBCC giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương (trừ các chức danh lãnh đạo nêu tại khoản 6 Điều 4 của Quy định này).

5. Quản lý hồ sơ CBCC

Quản lý hồ sơ CBCC giữ các chức danh lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương của các Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở, HĐND huyện, UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện.

Điều 6. Thẩm quyền của Thủ trưởng các Sở

1. Quy hoạch CBCC

Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo Sở, các chức danh lãnh đạo các cơ quan hành chính trực thuộc Sở sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh sau đây:

a) Phó Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

b) Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chuyên môn và tương đương của Sở (riêng chức danh Chánh Thanh tra Sở, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh).

c) Trưởng, Phó Đội, Hạt của cơ quan hành chính trực thuộc Sở (riêng Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND huyện nơi Hạt Kiểm lâm trú đóng).

d) Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán của Sở.

đ) Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán của cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

3. Đánh giá CBCC

Trực tiếp đánh giá đối với các chức danh sau đây:

a) CBCC của Sở (trừ các chức danh lãnh đạo Sở).

b) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

4. Điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công CBCC

a) Quyết định điều động, luân chuyển CBCC từ phòng chuyên môn này sang phòng chuyên môn khác của Sở.

b) Quyết định biệt phái CBCC của Sở, CBCC của cơ quan hành chính trực thuộc Sở đến làm việc có thời hạn tại các cơ quan, đơn vị khác thuộc tỉnh (trừ các chức danh lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương).

c) Phân công CBCC ngạch trên, cùng ngạch hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở hướng dẫn công chức thực hiện chế độ công chức dự bị, chế độ tập sự tại phòng chuyên môn đó.

5. Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức

a) Tổ chức xét tuyển công chức loại C vào làm việc tại Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở.

b) Quyết định tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở sau khi có quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Giám đốc Sở Nội vụ.

c) Quyết định bổ nhiệm vào công chức loại C đối với công chức của Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở sau khi hoàn thành chế độ tập sự.

6. Xếp lương, chuyển ngạch, nâng bậc lương CBCC

a) Quyết định xếp lương, chuyển ngạch đối với CBCC của Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở giữ ngạch cán sự và tương đương trở xuống (trừ các chức danh lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở).

b) Quyết định nâng bậc lương đối với CBCC của Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (trừ các chức danh lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở).

7. Quyết định chế độ, chính sách hưu trí, nghỉ việc

Quyết định đối với CBCC của Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (trừ các chức danh lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở).

8. Kỷ luật CBCC

Quyết định tất cả các hình thức kỷ luật đối với CBCC của Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống (trừ các chức danh lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở).

Riêng hình thức kỷ luật cách chức đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.

9. Quản lý hồ sơ CBCC

Quản lý hồ sơ CBCC của Sở, CBCC của các cơ quan hành chính trực thuộc Sở giữ ngạch cán sự và tương đương trở xuống (trừ các chức danh lãnh đạo từ cấp phòng trở lên).

Điều 7. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện

1. Quy hoạch CBCC

Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn huyện (riêng chức danh Chánh Thanh tra huyện, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh).

3. Đánh giá CBCC

Trực tiếp đánh giá đối với Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng chuyên môn huyện và giao trách nhiệm cho Trưởng Phòng chuyên môn huyện đánh giá đối với CBCC trong phòng chuyên môn.

4. Điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công CBCC

a) Quyết định điều động, luân chuyển CBCC giữa các phòng chuyên môn huyện.

b) Quyết định biệt phái CBCC các phòng chuyên môn huyện đến làm việc có thời hạn tại UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc huyện (trừ CBCC giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương).

c) Quyết định phân công CBCC ngạch trên, cùng ngạch hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn huyện hướng dẫn công chức thực hiện chế độ công chức dự bị, chế độ tập sự tại phòng chuyên môn đó và giao trách nhiệm cho Trưởng Phòng chuyên môn huyện phân công công tác đối với CBCC trong phòng chuyên môn.

5. Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức

a) Tổ chức xét tuyển công chức loại C vào làm việc tại các phòng chuyên môn huyện.

b) Quyết định tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại các phòng chuyên môn huyện sau khi có quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Giám đốc Sở Nội vụ.

c) Quyết định bổ nhiệm vào công chức loại C đối với công chức các phòng chuyên môn huyện sau khi hoàn thành chế độ tập sự.

6. Xếp lương, chuyển ngạch, nâng bậc lương CBCC

a) Quyết định xếp lương, chuyển ngạch đối với CBCC các phòng chuyên môn huyện giữ ngạch cán sự và tương đương trở xuống.

b) Quyết định nâng bậc lương đối với Ủy viên Thường trực HĐND huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND huyện (trừ các trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương); CBCC các phòng chuyên môn huyện giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

7. Giải quyết chế độ, chính sách hưu trí, nghỉ việc

Quyết định đối với CBCC các phòng chuyên môn huyện giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

8. Kỷ luật CBCC

Quyết định tất cả các hình thức kỷ luật đối với CBCC các phòng chuyên môn huyện giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống.

Riêng hình thức kỷ luật cách chức đối với chức danh Chánh Thanh tra huyện, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.

9. Quản lý hồ sơ CBCC

Quản lý hồ sơ CBCC các phòng chuyên môn huyện giữ ngạch cán sự và tương đương trở xuống (trừ các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện).

Điều 8. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính trực thuộc Sở

1. Quy hoạch CBCC

Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn của cơ quan sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo:

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng của cơ quan.

3. Đánh giá CBCC

Trực tiếp đánh giá đối với CBCC thuộc quyền quản lý (trừ các chức danh lãnh đạo cơ quan).

4. Điều động, phân công CBCC

a) Quyết định điều động, phân công, bố trí CBCC trong nội bộ cơ quan và Đội, Hạt trực thuộc.

b) Phân công công chức ngạch trên, cùng ngạch hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn, lãnh đạo Hội, Hạt trực thuộc hướng dẫn công chức thực hiện chế độ công chức dự bị, chế độ tập sự tại phòng chuyên môn, Đội, Hạt đó.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

1. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm

a) Tổ chức hướng dẫn quy trình, thủ tục và các biểu mẫu có liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý CBCC nêu tại Quy định này.

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quản lý CBCC.

c) Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở hủy bỏ hoặc đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ các quyết định liên quan đến các nội dung quản lý CBCC trái với Quy định này và các quy định khác có liên quan.

d) Thống kê và báo cáo tình hình về số lượng, chất lượng CBCC của tỉnh theo định kỳ cho Bộ Nội vụ, UBND tỉnh.

đ) Báo cáo các thông tin liên quan đến nội dung quản lý CBCC theo yêu cầu đột xuất của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Thủ trưởng các Sở có trách nhiệm

a) Triển khai thực hiện Quy định này trong cơ quan, đơn vị mình và lãnh đạo các cơ quan hành chính trực thuộc.

b) Kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các nội dung quản lý CBCC theo Quy định này.

c) Theo định kỳ Quý, 6 tháng, năm thống kê và báo cáo tình hình về số lượng và chất lượng CBCC của Sở, các cơ quan hành chính trực thuộc Sở về Sở Nội vụ để tổng hợp.

d) Kịp thời gửi văn bản có liên quan đến nội dung quản lý CBCC về Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp để theo dõi và quản lý.

đ) Thực hiện báo cáo những nội dung có liên quan đến công tác quản lý CBCC theo yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

3. Chủ tịch UBND các huyện có trách nhiệm

a) Triển khai thực hiện Quy định này trong cơ quan HĐND huyện, UBND huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện triển khai trong các phòng.

b) Kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các nội dung quản lý CBCC theo Quy định này.

c) Theo định kỳ Quý, 6 tháng, năm thống kê và báo cáo tình hình về số lượng và chất lượng CBCC của cơ quan HĐND huyện, UBND huyện và các phòng chuyên môn huyện về Sở Nội vụ để tổng hợp.

d) Kịp thời gửi các văn bản có liên quan đến nội dung quản lý CBCC về Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp để theo dõi và quản lý.

đ) Thực hiện báo cáo những nội dung có liên quan đến công tác quản lý CBCC theo yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

4. Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc Sở có trách nhiệm

a) Triển khai thực hiện Quy định này có trong cơ quan mình và các Đội, Hạt trực thuộc.

b) Theo định kỳ Quý, 6 tháng, năm thống kê và báo cáo tình hình về số lượng và chất lượng CBCC của cơ quan về Sở chủ quản để tổng hợp, báo cáo.

c) Kịp thời gửi các văn bản có liên quan đến nội dung quản lý CBCC về Sở chủ quản, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để theo dõi và quản lý.

d) Thực hiện báo cáo những nội dung có liên quan đến công tác quản lý CBCC theo yêu cầu đột xuất của Sở chủ quản, Sở Nội vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 86/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2007
Ngày hiệu lực 08/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/11/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 86/2007/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 86/2007/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 86/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Minh Sanh
Ngày ban hành 29/10/2007
Ngày hiệu lực 08/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/11/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 86/2007/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức

Lịch sử hiệu lực Quyết định 86/2007/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức