Quyết định 861/QĐ-UBND

Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí thực hiện tại Một cửa điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 861/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ Đăng ký khai tử Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 05 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí thực hiện tại Một cửa điện tử.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giao Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ trên Một cửa điện tử; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả (phần Người thực hiện) trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC (do luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức), thay đổi về thời gian thực hiện TTHC (TTHC công bố sửa đổi, bổ sung); TTHC bị bãi bỏ thì Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành thì Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ TTHC thực hiện tại Một cửa điện tử theo quy định.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.        

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTHCC, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

1.1. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 28 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

8

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Lập hồ sơ hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Cơ quan công an; Cơ quan bảo hiểm

Bước 5

Công an cấp xã; Công an cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

-Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

- Chuyển kết quả.

120

 

 

 

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và Giải quyết chế độ tuất.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Chuyển kết quả

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

1.2. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 33 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 25 (ngày làm việc) x 08 giờ = 200 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Lãnh đạo

- Xác nhận bản khai hưởng mai táng phí

- Ký Trích lục khai tử

8

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Lập hồ sơ hưởng mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Cơ quan công an; Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 5

Công an cấp xã; Công an Cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

Chuyển kết quả.

80

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận

 

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Phòng Chuyên môn; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

Chuyển Quyết định cho Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

72

 

 

 

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Bước 7

Công chức; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Thực hiện chi trả tiền mai táng phí, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã để trả kết quả cho người dân.

8

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

1.3. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa 12 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

4

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

4

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Ký văn bản gửi Phòng LĐTBXH

4

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Lập hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng

- Chuyển hồ sơ

4

 

 

 

Cơ quan công an; Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 5

Công an cấp xã; Công an cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

Chuyển kết quả.

24

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Lãnh đạo

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận thẩm định hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp huyện

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 

 

 

UBND cấp huyện

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo

Ký Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng Chuyển kết quả.

16

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 7

Công chức; Lãnh đạo

Công chức

Thực hiện chi trả tiền mai táng phí, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã để trả kết quả cho người dân.

8

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

1.4. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 48 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

T rước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ khai tử.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

- Xét duyệt, niêm yết danh sách

128

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Ký báo cáo gửi Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

16

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Lập hồ sơ hưởng mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Cơ quan công an, Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 5

Công an cấp xã; Công an cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

Chuyển kết quả.

64

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận Trình UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 

 

 

UBND cấp huyện

Bước 6

UBND cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

Thẩm định hồ sơ báo cáo UBND cấp tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

16

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 7

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo Sở

Công chức Lãnh đạo

Xét duyệt, thẩm định, tổng hợp danh sách trình Lãnh đạo

Ký gửi UBND tỉnh.

48

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 8

Phòng Chuyên môn; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

- Kiểm tra hồ sơ

- Trình Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định hưởng chế độ mai táng phí.

- Ký Quyết định hưởng chế độ mai táng phí.

24

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 9

Phòng Chuyên môn

Công chức Lãnh đạo

Thực hiện chi trả và chuyển tiền mai táng phí đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã để trả kết quả cho người dân.

8

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

1.5. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 30 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 06 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã; Hội Cựu chiến binh cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

4

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Hội Cựu chiến binh

Công chức Lãnh đạo

xác nhận, lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Ký công văn đề nghị hưởng chế độ mai táng phí

4

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Lập hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Cơ quan công an; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Công an cấp xã; Công an cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

Chuyển kết quả.

64

 

 

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, phối hợp Hội cựu chiến binh cấp huyện tổng hợp, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mai táng phí báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 

 

 

UBND cấp huyện

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo

Ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 7

Phòng chuyên môn

Công chức

Chủ trì tham mưu phối hợp với Hội cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, lập danh sách để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký.

56

 

 

 

Bước 8

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo

Ký quyết định hưởng chế độ mai táng phí.

24

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

1.6. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 34 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 26 (ngày làm việc) x 08 giờ = 208 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn ()

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Xác nhận hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí

8

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Lập hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Cơ quan công an; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Công an cấp xã; Công an cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

Chuyển kết quả.

80

 

 

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Công chức Lãnh đạo

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, rà soát, đối chiếu, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 6

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo Sở

Công chức Lãnh đạo

Tổ chức xét duyệt, tổng hợp, báo cáo, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định theo quy định

56

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 7

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo UBND

Công chức Lãnh đạo

Ký Quyết định Chuyển kết quả

24

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

1.7. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 34 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 26 (ngày làm việc) x 08 giờ = 208 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy ttrong hồ sơ.

- Tổng hợp.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Ký văn bản gửi Phòng LĐTBXH

8

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Lập hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Cơ quan công an; Phòng LĐTBXH

Bước 5

Công an cấp xã; Công an cấp huyện

Công chức Lãnh đạo

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thường trú. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

Chuyển kết quả.

80

 

 

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Công chức Lãnh đạo

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, kiểm tra, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 6

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo Sở

Công chức Lãnh đạo

Kiểm tra, tổng hợp danh sách, lưu hồ sơ và ra quyết định hưởng trợ cấp

Chuyển kết quả về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

64

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 7

Công chức; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Thực hiện chi trả tiền mai táng phí, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã để trả kết quả cho người dân. Trường hợp người dân có yêu cầu, có thể nhận chế độ mai táng phí trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc nhận qua đường bưu chính.

16

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

2. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

2.1. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 28 ngày trong đó thời gian giải quyết là 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đo UBND

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

8

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bước 5

Công chc tiếp nhận

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

8

 

 

 

Bước 6

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

- Giải quyết chế độ tuất.

- Chuyển kết quả

112

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

2.2. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 33 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 25 (ngày làm việc) x 08 giờ = 200 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

T rước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Lãnh đạo

- Xác nhận bản khai hưởng mai táng phí

- Ký Trích lục khai tử

8

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ hưởng mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 5

Công chức tiếp nhận

Công chức

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận

8

 

 

 

Bước 6

Công chức; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

112

 

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 7

Phòng chuyên môn

Công chức Lãnh đạo

Đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần trình lãnh đạo

56

 

 

 

Bước 8

Lãnh đo; Văn phòng

Công chức Lãnh đạo

Ký Quyết định.

Chuyển Quyết định cho Phòng LĐTBXH

16

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 9

Công chức; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Thực hiện chi trả tiền mai táng phí, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã để trả kết quả cho người dân. Trường hợp người dân có yêu cầu, có thể nhận chế độ mai táng phí trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc nhận qua đường bưu chính.

8

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

2.3. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa 12 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vthực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

4

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

4

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Ký văn bản gửi Phòng LĐTBXH

4

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng

- Chuyển hồ sơ

4

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 5

Công chức tiếp nhận

Công chức

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

8

 

 

 

Bước 6

Công chức; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Thẩm định hồ sơ. Trình Chủ tịch UBND cấp huyện

16

 

 

 

UBND cấp huyện

Bước 7

Lãnh đạo

Lãnh đạo

Ký Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng

24

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

2.4. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 48 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ khai tử.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

- Xét duyệt, niêm yết danh sách

128

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Ký báo cáo gửi UBND cấp huyện

16

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ hưởng mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 5

Công chức tiếp nhận

Công chức

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

8

 

 

 

Bước 6

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo UBND

Công chức Lãnh đạo

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ.

48

 

 

 

UBND cấp huyện

Bước 7

CC Chuyên môn; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Thẩm định hồ sơ

Ký văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

24

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 8

Phòng chuyên môn;

Công chức Lãnh đạo

Xét duyệt, thẩm định, tổng hợp danh sách trình Lãnh đạo

32

 

 

 

Bước 9

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo

Ký gửi UBND tỉnh.

16

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 10

Phòng Chuyên môn nghiệp vụ

Công chức Lãnh đạo

- Kiểm tra hồ sơ

- Trình Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định hưởng chế độ mai táng phí.

16

 

 

 

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Ký Quyết định hưởng chế độ mai táng phí

8

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 12

Phòng Chuyên môn

Công chức Lãnh đạo

Thực hiện chi trả và chuyển tiền mai táng phí đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã để trả kết quả cho người dân.

8

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 13

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

2.5 Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 30 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 06 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quthực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã; Hội Cựu chiến binh cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

4

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Hội Cựu chiến binh

 

xác nhận, lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

 

- Ký Trích lục khai tử

- Ký công văn đề nghị hưởng chế độ mai táng phí

4

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội

Bước 5

Công chức tiếp nhận

Công chức

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

8

 

 

 

Bước 6

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo UBND

Công chức Lãnh đạo

Phối hợp Hội cựu chiến binh cấp huyện tổng hợp, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mai táng phí báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện.

48

 

 

 

UBND cấp huyện

Bước 7

Công chức chuyên môn; Lãnh đạo UBND

Công chức Lãnh đạo

Kiểm tra

Ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

24

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 8

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo UBND

Công chức Lãnh đạo

Phối hợp với Hội cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, lập danh sách

64

 

 

 

Bước 9

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo

Ký quyết định hưởng chế độ mai táng phí.

16

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

2.6. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi- a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 34 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 26 (ngày làm việc) x 08 giờ = 208 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Xác nhận hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí

16

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Công chức tiếp nhận

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

8

 

 

 

Bước 6

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Rà soát, đối chiếu, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kèm theo hồ sơ đối tượng

72

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 7

Phòng chuyên môn

Công chức Lãnh đạo

Tổ chức xét duyệt, tổng hợp, báo cáo, trình Lãnh đạo

40

 

 

 

Bước 8

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo

Ký văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định theo quy định

16

 

 

 

UBND tỉnh

Bước 9

Phòng chuyên môn

Công chức Lãnh đạo

Kiểm tra trình Lãnh đạo

16

 

 

 

Bước 10

Lãnh đạo UBND

Lãnh đạo

Ký Quyết định

8

 

 

 

UBND cp xã

Bước 11

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

2.7. Trường hợp liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 34 ngày, trong đó thời gian giải quyết là 26 (ngày làm việc) x 08 giờ = 208 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 08 ngày. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa.

Cơ quan giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

8

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch; Công chức văn hóa - xã hội

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Tổng hợp.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

16

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Lãnh đạo

- Ký Trích lục khai tử

- Ký văn bản báo cáo Phòng LĐTBXH

8

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí

- Chuyển hồ sơ

8

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 5

Công chức tiếp nhận

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, - Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

8

 

 

 

Bước 6

Phòng chuyên môn; Lãnh đạo

Công chức Lãnh đạo

Kiểm tra, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

72

 

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 7

Phòng chuyên môn

Công chức Lãnh đạo

Kiểm tra, tổng hợp danh sách, lưu hồ sơ.

48

 

 

 

Bước 8

Lãnh đạo

Lãnh đạo

Ký quyết định hưởng trợ cấp

16

 

 

 

Bước 9

Văn phòng

Công chức

Đóng dấu, Chuyển Quyết định cùng kinh phí về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

8

 

 

 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 10

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

Công chức Lãnh đạo

Thực hiện chi trả tiền mai táng phí, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã để trả kết quả cho người dân.

8

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 11

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

3. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Tối đa là 8 ngày trong đó thời gian giải quyết là 4 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ; thời gian chuyển hồ sơ là 4 ngày đối với trường hợp xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện. Thời gian quy định là thời gian giải quyết thủ tục (chưa tính thời gian chuyển hồ sơ). Đơn vị thực hiện căn cứ vào thời gian gửi, nhận văn bản của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính để tính thời gian thực hiện nhưng không vượt quá thời gian thực hiện tối đa

Cơ quan giải quyết

Bước thực hin

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

- Chuyển hồ sơ.

2

 

 

 

Bước 2

Công chức tư pháp - Hộ tịch

Công chức

- Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt.

2

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND

Lãnh đo

- Ký Trích lục khai tử

2

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú

- Chuyển hồ sơ

2

 

 

 

Cơ quan công an

Bước 5

Công an cấp xã; Công an cấp huyện

Công chức

-Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì có văn bản trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

8

 

 

 

Bước 6

Công chức Lãnh đạo

- Thực hiện xóa đăng ký thường trú

- Chuyển kết quả.

16

 

 

 

UBND cấp xã

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

 

 

 

 

Tổng số: 15 TTHC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 861/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu861/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 861/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 861/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ Đăng ký khai tử Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 861/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ Đăng ký khai tử Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu861/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành10/06/2019
        Ngày hiệu lực10/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 861/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ Đăng ký khai tử Đắk Nông

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 861/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ Đăng ký khai tử Đắk Nông

         • 10/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực