Quyết định 862/QĐ-BNV

Quyết định 862/QĐ-BNV về điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 862/QĐ-BNV 2021 điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ đánh giá cải cách hành chính


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỆ THỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-BNV ngày 28 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030" năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mục II của Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021 ban hành tại Quyết định số 433/QĐ-BNV ngày 28 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ như sau:

TT

Nhiệm vụ

Nội dung

Thời gian

Trách nhiệm

Chủ trì

Phối hợp

1

Công bố Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 2020

Xây dựng báo cáo, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Chỉ số SIPAS 2020

Tháng 3 – 4

Bộ Nội vụ

Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tổ chức công bố Chỉ số SIPAS 2020

Tháng 5

Thông tin, tuyên truyền về Chỉ số SIPAS 2020

Từ tháng 5

2

Xây dựng phần mềm Hệ thống

Xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện phần mềm Hệ thống

Tháng 1 - 9

Nhà thầu

Bộ Nội vụ; một số bộ, ngành, địa phương

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị và đưa vào triển khai

Tháng 9

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

3

Xây dựng Phương pháp đo lường SHL giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tuyến, trực tiếp

Nghiên cứu, xây dựng, lấy ý kiến các cơ quan, cá nhân liên quan, hội thảo khoa học, hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt

Tháng 5 - 10

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, cá nhân liên quan

Tích hợp Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính của Ban CĐCCHC của Chính phủ và Hệ thống

Tháng 8

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị và đưa vào triển khai

Tháng 10

4

Thuê hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai Hệ thống

Nghiên cứu, lấy ý kiến cơ quan, cá nhân liên quan, đấu thầu, ký kết hợp đồng

Tháng 5 – 9

Bộ Nội vụ

Nhà thầu

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị và đưa vào triển khai

Tháng 9

Nhà thầu

Bộ Nội vụ

5

Đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2021 theo hình thức trực tiếp

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị

Tháng 8 – 10

Bộ Nội vụ

Đơn vị thực hiện khảo sát; các bộ, ngành, địa phương; tổ chức, cá nhân liên quan

Khảo sát (trực tiếp)

Tháng 10 - 11

Phúc tra

Tháng 11

Nhập dữ liệu

Tháng 11 - 12

6

Đánh giá kết quả thực hiện CCHC phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị

Tháng 10 - 11

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Khảo sát (trực tuyến)

Tháng 11 - 12

Phúc tra

Tháng 12

Tổng hợp, phân tích dữ liệu

Tháng 12

Biên tập, quản lý, quản trị

 

7

Triển khai xin ý kiến trực tuyến về chính sách, quy định, sáng kiến CCHC, đo lường SHL

Triển khai xin ý kiến người dân, đối tượng liên quan (trực tuyến)

Từ tháng 9

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Biên tập, quản lý, quản trị

8

Triển khai hỏi - đáp theo hình thức trực tuyến về chính sách, quy định, hoạt động CCHC; kết quả đánh giá CCHC, đo lường SHL

Triển khai hỏi – đáp (trực tuyến)

Từ tháng 9

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Biên tập, quản lý, quản trị

9

Triển khai cơ sở dữ liệu theo hình thức trực tuyến về CCHC, đo lường SHL

Nhập, cập nhật, đăng tải cơ sở dữ liệu của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương (trực tuyến)

Từ tháng 9

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương

Biên tập, quản lý, quản trị

10

Thông tin, tuyên truyền theo hình thức trực tuyến và trực tiếp về triển khai, kết quả triển khai Hệ thống

Thông tin, tuyên truyền (trực tuyến và trực tiếp)

Từ tháng 9

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân liên quan

Biên tập, quản lý, quản trị

11

Vận hành, quản lý, quản trị Hệ thống

Viết, xây dựng, sưu tầm tin, bài, ảnh, video…

Từ tháng 9

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân liên quan…

Sưu tầm, biên dịch, hiệu đính tài liệu nước ngoài;

Biên tập, duyệt, đăng, quản lý tin, bài, ảnh, video, tài liệu…

Tạo, nhập, cập nhật, đăng tải, quản lý cơ sở dữ liệu về CCHC, đo lường sự hài long;

Vận hành, quản lý, quản trị Hệ thống;

Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiến nghị về Hệ thống.

12

Mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ triển khai Hệ thống

Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị, máy móc để phục vụ triển khai Hệ thống tại Bộ Nội vụ

Từ tháng 9

Bộ Nội vụ

 

Mua sắm VPP, thiết bị, máy móc để phục vụ triển khai Hệ thống tại bộ, ngành, địa phương (trong trường hợp cần thiết)

 

Bộ, ngành, địa phương

 

13

Tổng kết các chương trình phối hợp

Tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình phối hợp giai đoạn trước

Tháng 9 - 10

Bộ Nội vụ

Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Xây dựng, ký kết chương trình phối hợp mới giai đoạn mới

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Ban DC-PL, UBTW MTTQVN; Ban PL, TW Hội CCBVN; Tổng công ty BĐVN;
- Đơn vị phụ trách CCHC của các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 862/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu862/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2021
Ngày hiệu lực17/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(18/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 862/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 862/QĐ-BNV 2021 điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ đánh giá cải cách hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 862/QĐ-BNV 2021 điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ đánh giá cải cách hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu862/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Thừa
        Ngày ban hành17/08/2021
        Ngày hiệu lực17/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (18/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 862/QĐ-BNV 2021 điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ đánh giá cải cách hành chính

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 862/QĐ-BNV 2021 điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ đánh giá cải cách hành chính

              • 17/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực