Quyết định 862/QĐ-UBND

Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 862/QĐ-UBND 2014 quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 2013 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ÐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QÐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ DO MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi 143/2003/NĐ-CP">36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1055/TTr-STC ngày 18 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tổng kinh phí: 24.243.000.000 đồng (hai mươi bốn tỷ, hai trăm bốn ba ngàn đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Đất trồng lúa (13.743,75 ha)

:

16.222.000.000 đồng;

- Đất trồng cây công nghiệp (9.485,55 ha)

:

5.539.000.000 đồng;

- Đất trồng rau, màu, cây ăn quả (2.106,96 ha)

:

1.934.000.000 đồng;

- Đất nuôi trồng thủy sản (219,18 ha)

:

548.000.000 đồng

(Chi tiết cho các đơn vị theo Phụ lục 1 đính kèm)

2. Nguồn kinh phí:

- Bổ sung từ dự toán kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí năm 2013 của tỉnh theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2013: 11.898.000.000 đồng.

- Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 12.345.000.000 đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính:

- Chịu trách nhiệm thu hồi, cấp bổ sung kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí năm 2013 cho các cơ quan đơn vị theo quyết toán đã được UBND tỉnh phê duyệt (chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm);

- Trên cơ sở Báo cáo quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí với ngân sách Trung ương, khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính để được cấp bổ sung số kinh phí còn thiếu (4.973.000.000 đồng), để có nguồn cấp phát cho các đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3; CV: TC;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 862/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 862/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2014
Ngày hiệu lực 05/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 862/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 862/QĐ-UBND 2014 quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 2013 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 862/QĐ-UBND 2014 quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 2013 Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 862/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành 05/05/2014
Ngày hiệu lực 05/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 862/QĐ-UBND 2014 quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 2013 Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 862/QĐ-UBND 2014 quyết toán kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí 2013 Lâm Đồng

  • 05/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực