Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định 863/QĐ-UBND 2023 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực Công Thương Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 863/QĐ-UBND 2023 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Công Thương Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Đề án số 7796/ĐA-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 420/TTr-SCT ngày 01 tháng 3 năm 2023 và kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền của UBND thành phố như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 hằng năm.

2. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 hằng năm.

3. Báo cáo kết quả, đánh giá tình hình thực hiện thời gian tiếp cận điện năng lưới điện trung áp hằng năm.

4. Cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

b) Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

c) Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

d) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

- Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Sở Công Thương sử dụng con dấu của Sở để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật; Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền và không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này.

3. Thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh về trình tự, thủ tục, biểu mẫu và các nội dung khác có liên quan đối với các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, lấy ý kiến của Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

4. Định kỳ báo cáo UBND thành phố (đồng thời gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền trước ngày 30 tháng 10 hằng năm. Trường hợp có phát sinh, vướng mắc, các vấn đề chưa được quy định, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực đến hết ngày 30 ngày 6 năm 2026.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện;
- Lưu: VT, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu863/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 863/QĐ-UBND 2023 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Công Thương Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 863/QĐ-UBND 2023 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Công Thương Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu863/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHồ Kỳ Minh
        Ngày ban hành25/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 863/QĐ-UBND 2023 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Công Thương Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 863/QĐ-UBND 2023 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Công Thương Đà Nẵng

              • 25/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực