Quyết định 863/QĐ-UBND-HC

Quyết định 863/QĐ-UBND-HC năm 2015 về Quy chế phối hợp quản lý Lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 863/QĐ-UBND-HC 2015 phối hợp quản lý Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI ĐANG HỌC TẬP TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 do Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/HQ13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý Lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ sở đào tạo có Lưu học sinh đang học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VXKG, Phg

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI ĐANG HỌC TẬP TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Sở Ngoại vụ với các Sở, ngành chuyên môn Tỉnh, các cơ sở giáo dục, đào tạo có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài đang học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2 Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan về quản lý người nước ngoài đang học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng, đại học (sau đây gọi chung là lưu học sinh).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Nội dung, trách nhiệm phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

2. Phối hợp một cách đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý người nước ngoài đang học tập tại tỉnh Đồng Tháp;

3. Giải quyết kịp thời, đúng quy định những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý người nước ngoài đang học tập tại tỉnh Đồng Tháp.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP ĐIỀU 4. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp tổ chức, quản lý lưu học sinh nước ngoài giữa các đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện đúng quy định và pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

2. Phối hợp xây dựng chương trình giảng dạy, đào tạo đạt hiệu quả, đúng tiến độ tạo sự tín nhiệm với các đơn vị giới thiệu lưu học sinh ở nước ngoài về năng lực đào tạo, giáo dục của tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn Tỉnh, bao gồm hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

2. Làm đầu mối tiếp nhận, xem xét hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lưu học sinh vào học tập tại Tỉnh, gửi các văn bản cần thiết cho Công an Tỉnh có ý kiến về mặt an ninh; thông báo cho cơ quan Hải quan về danh sách phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh của đối tượng.

3. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận Lưu học sinh vào học tập tại Tỉnh (Lưu học sinh phải có hộ chiếu); phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh giải quyết kịp thời thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, xin nghỉ phép, công tác lãnh sự; phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh (chỉ đạo bộ phận quản lý Ký túc xá), Bảo hiểm Xã hội tỉnh… giải quyết nhu cầu sinh hoạt, sức khỏe… cho Lưu học sinh.

4. Phối hợp với các cơ sở đào tạo thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị cử lưu học sinh đi học của Vương quốc Campuchia (đặc biệt là Sở Y tế tỉnh Prâyveng); phối hợp quản lý Lưu học sinh về tình hình học tập và sinh hoạt, ý thức chấp hành nội quy và các quy định, pháp luật Việt Nam.

5. Định kỳ họp liên tịch, báo cáo kết quả tình hình học tập, sinh hoạt của Lưu học sinh về Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các cơ sở giáo dục thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú (dành cho đối tượng vào thực tập, học tập thời hạn không quá 12 tháng và trên 12 tháng), giải quyết vấn đề an ninh trật tự liên quan lưu học sinh nước ngoài.

2. Chỉ đạo, quản lý về an toàn giao thông, an ninh trật tự, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng Lưu học sinh nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, kịp thời thông tin các đơn vị liên quan xử lý, đặc biệt tăng cường công tác quản lý Lưu học sinh đang học tập tại Tỉnh.

3. Tổ chức nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, quá trình học tập, lưu trú, đi lại, việc tham gia các tệ nạn xã hội, các mối quan hệ xã hội của Lưu học sinh trong thời gian học tập tại Tỉnh.

4. Phối hợp các cơ sở đào tạo trên địa bàn Tỉnh nắm tình hình học tập, giảng dạy và quản lý lưu trú, hoạt động đi lại, sinh hoạt của Lưu học sinh.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Quản lý, kiểm tra việc xuất, nhập cảnh của lưu học sinh nước ngoài qua cửa khẩu Tỉnh, không để Lưu học sinh tự ý về nước khi không được cơ sở giáo dục cho phép hoặc chưa có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh của Lưu học sinh qua cửa khẩu Tỉnh theo danh sách (loại xe, nhãn hiệu, biển số, số khung, số máy) do Sở Ngoại vụ cung cấp (trên cơ sở Trường tiếp nhận Lưu học sinh tổng hợp danh sách phương tiện). Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết và phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để chủ động phòng, chống các tổ chức, cá nhân lợi dụng lưu học sinh nước ngoài buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy.

2. Căn cứ danh sách Lưu học sinh nước ngoài học tập tại các cơ sở đào tạo do các cơ sở đào tạo xác nhận; Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 80 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát kiểm soát hải quan và Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Lưu học sinh Campuchia trong việc mang phương tiện từ Campuchia sang Việt Nam phục vụ đi lại trong quá trình học tập tại Tỉnh, nhưng đảm bảo phương tiện phải có Giấy phép đăng ký sử dụng, rõ nguồn gốc. Yêu cầu bắt buộc học viên phải xuất trình Giấy phép lái xe.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ sở giáo dục giải quyết tốt việc chăm lo sức khỏe cho lưu học sinh nước ngoài. Khi có yêu cầu điều trị, nếu việc khám, điều trị bệnh vượt quá quy định của bảo hiểm y tế, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp các ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Hàng năm, hướng dẫn các cơ sở đào tạo trong tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng là Lưu học sinh nước ngoài. Bố trí kinh phí thực hiện, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong tỉnh kiểm tra giám sát việc thực hiện và quyết toán theo Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Trường hợp có những phát sinh đột xuất ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định của Bộ Tài chính, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Điều 12. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất

1. Tiếp nhận Lưu học sinh nước ngoài vào ở ký túc xá tập trung của Tỉnh, tạo điều kiện để Lưu học sinh sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao, tự học tại ký túc xá.

2. Kịp thời thông tin đến các cơ sở đào tạo, các Sở, ban ngành liên quan về tình hình Lưu học sinh sinh hoạt tại ký túc xá (chấp hành nội quy ký túc xá và các vấn đề phát sinh khác tại ký túc xá của Lưu học sinh).

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh

1. Là cơ sở tiếp nhận đào tạo Lưu học sinh, chịu trách nhiệm quản lý Lưu học sinh trong toàn bộ thời gian lưu học sinh học tập, sinh sống ở Tỉnh; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến Lưu học sinh trong thời gian học tập, sinh sống tại tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng viên biết tiếng Campuchia phục vụ phiên dịch, tăng cường giáo dục văn hóa, pháp luật Việt Nam, nội quy nhà trường, ký túc xá, siết chặt kỷ luật đối với sinh viên nước ngoài…

3. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện thủ tục tạm trú, thông tin tình hình quản lý lưu học sinh nước ngoài về học tập, sinh hoạt, đi lại, ý thức chấp hành quy định của cơ sở giáo dục, chấp hành pháp luật Việt Nam khi học tập tại Tỉnh.

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và kịp thời báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp và các cơ quan có liên quan khi có sự việc bất thường xảy ra đối với học sinh, sinh viên người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

5. Riêng đối với Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a. Phối hợp Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục, tiếp nhận, trình tự đào tạo Lưu học sinh theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Lập hồ sơ, danh sách lưu học sinh tự túc theo các hợp đồng đào tạo đã ký kết để báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ), phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến tiếp nhận lưu học sinh tự túc; đồng thời, phối hợp Sở Giao thông vận tải, các Trường dạy nghề tạo điều kiện cho các em lưu học sinh trong việc học thi bằng lái xe mô tô.

c. Lập danh sách phương tiện đi lại (cá nhân), xe môtô đầy đủ số sườn, khung máy, biển số và giấy tờ thể hiện sở hữu phương tiện. Học viên phải có Giấy phép lái xe để tham gia giao thông (gửi Sở Ngoại vụ).

d. Thực hiện trách nhiệm giáo dục, đào tạo theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng đào tạo.

e. Thực hiện việc quản lý thu, chi kinh phí đào tạo lưu học sinh theo chế độ tài chính hiện hành.

g. Định kỳ thông tin tình hình và kết quả đào tạo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có các vấn đề phát sinh, phối hợp các ngành để giải quyết và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 15. Sơ kết, tổng kết thực hiện Quy chế

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết; các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện định kỳ 3 tháng, 6 tháng, năm về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, các các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu863/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 863/QĐ-UBND-HC 2015 phối hợp quản lý Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 863/QĐ-UBND-HC 2015 phối hợp quản lý Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu863/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 863/QĐ-UBND-HC 2015 phối hợp quản lý Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 863/QĐ-UBND-HC 2015 phối hợp quản lý Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Đồng Tháp

         • 21/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực