Quyết định 864/QĐ-UBND

Quyết định 864/QĐ-UBND điều chỉnh tên đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2014 kèm theo Quyết định 167/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 864/QĐ-UBND 2014 đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình SEQAP Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 864/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC (SEQAP) NĂM 2014, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2014 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 01 tháng 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 889/STC-HCSN ngày 11 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2014 tại điểm 2 mục 7 Bảng chi tiết phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) năm 2014, ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

Đơn vị được phân bổ kinh phí

Tổng số

Quỹ giáo dục nhà trường

Dự án Quỹ phúc lợi cho học sinh

7

Huyện Bảo Lâm

 

 

 

 

- Trường TH và THCS Hoàng Hoa Thám

258.308.000

81.990.000

176.318.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VX1, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 864/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu864/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 864/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 864/QĐ-UBND 2014 đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình SEQAP Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 864/QĐ-UBND 2014 đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình SEQAP Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu864/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành05/05/2014
       Ngày hiệu lực05/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 864/QĐ-UBND 2014 đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình SEQAP Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 864/QĐ-UBND 2014 đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình SEQAP Lâm Đồng

           • 05/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực