Quyết định 864/QĐ-UBND

Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 864/QĐ-UBND 2019 liên thông giải quyết thủ tục lĩnh vực Khoa học Công nghệ Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này một (01) quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Quy trình số 01-KHCN

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CƯ TRÚ HOẶC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 864 /QĐ-UBND ngày 12 / 3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Sở xử lý

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Văn phòng Sở phân công cho chuyên viên xử lý

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Chuyên viên thụ lý hồ sơ, tham mưu thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản (mẫu phiếu) yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết gửi tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở.

07 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Văn phòng Sở phê duyệt kết quả rà soát và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả rà soát

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Chuyên viên thụ lý hoàn thiện hồ sơ và chuyển hồ sơ, kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày làm việc hoặc 04 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trả kết quả cho TTHCC

09 ngày làm việc

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công trả hồ sơ, kết quả liên thông.

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ:

- Đến nhận kết quả tại TTHC công; xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích) và thu phí, lệ phí (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả.

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng Sở, Sở Khoa học và Công nghệ để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

02 giờ làm việc

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 864/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu864/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 864/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 864/QĐ-UBND 2019 liên thông giải quyết thủ tục lĩnh vực Khoa học Công nghệ Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 864/QĐ-UBND 2019 liên thông giải quyết thủ tục lĩnh vực Khoa học Công nghệ Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu864/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực12/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 864/QĐ-UBND 2019 liên thông giải quyết thủ tục lĩnh vực Khoa học Công nghệ Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 864/QĐ-UBND 2019 liên thông giải quyết thủ tục lĩnh vực Khoa học Công nghệ Quảng Bình

            • 12/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực