Quyết định 865/QĐ-UBND

Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 865/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 18 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 697/TTr-STP ngày 06 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính ban hành mới; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực hành chính tư pháp

01

 

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Ban hành mới

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

01

 

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với trường hợp miễn tập sự hành nghề luật sư

Ban hành mới

02

 

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

Ban hành mới

03

 

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Ban hành mới

04

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư

Ban hành mới

05

 

Hợp nhất công ty luật (hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới)

Ban hành mới

06

 

Sáp nhập công ty luật (một hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể sáp nhập vào một công ty luật trách nhiệm hữu hạn khác. Một hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể sáp nhập vào một công ty luật hợp danh khác)

Ban hành mới

07

 

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Ban hành mới

08

 

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Ban hành mới

09

 

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Ban hành mới

10

 

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam)

Ban hành mới

11

 

Đăng ký hoạt động cho công ty luật nước ngoài hợp nhất

Ban hành mới

12

 

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam sau khi chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Ban hành mới

13

 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Ban hành mới

14

 

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành mới

15

 

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Ban hành mới

16

 

Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng

Ban hành mới

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung được sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực hành chính tư pháp

01

186742

Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức và cơ quan tiến hành tố tụng

Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

02

204141

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

03

255971

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP

04

255972

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

05

255975

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung bị bãi bỏ

01

219984

Đăng ký hoạt động cho công ty luật nước ngoài (công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam và công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

02

219992

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

03

204210

Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư

04

204239

Thành lập Đoàn luật sư

05

204240

Phê duyệt điều lệ Đoàn luật sư

06

204241

Tổ chức đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

07

204243

Phê chuẩn kết quả đại hội Đoàn luật sư

08

204245

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

09

204249

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

10

204255

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

11

204269

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

12

204274

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

13

204295

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

14

204297

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

15

204300

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài

16

053477

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

17

231395

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012

18

187788

231409

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 865/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu865/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 865/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu865/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi bãi bỏ Sở Tư pháp Bến Tre

            • 12/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực