Quyết định 866/QĐ-UBND

Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 866/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 04/TTr-QPCTT ngày 26/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ PCTT) năm 2018 trên địa bàn tỉnh, gồm các nội dung như sau:

1. Tổng số thu: 23.697.502.778 đồng (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm lẻ hai nghìn, bảy trăm bảy mươi tám đồng). Bao gồm:

a) Thu Quỹ PCTT từ đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, doanh nghiệp (kể cả người lao động trong doanh nghiệp và tài sản): 14.595.757.312 đồng.

b) Thu Quỹ PCTT từ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: 351.399.888 đồng.

c) Thu Quỹ PCTT từ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương trong các cơ quan, tổ chức cấp huyện và người lao động khác: 8.750.345.578 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Đối tượng và mức đóng góp Quỹ PCTT: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

3. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT: Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

4. Thời hạn nộp Quỹ PCTT:

a) Đối với cá nhân nộp một lần trước ngày 30/5/2018;

b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30/5/2018, số còn lại nộp trước ngày 30/10/2018.

5. Thông tin về tài khoản của Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh Lâm Đồng:

a) Tên tài khoản: Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh Lâm Đồng;

b) Số tài khoản: 3761.0.1124465.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch thu Quỹ PCTT phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này:

1. Cơ quan Quản lý Quỹ PCTT tỉnh Lâm Đồng:

a) Thông báo chỉ tiêu thu đến UBND các huyện, thành phố để tổ chức thu Quỹ PCTT năm 2018 trên địa bàn theo quy định;

b) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thu, nộp Quỹ PCTT đầy đủ, đúng tiến độ; thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng số thu của Quỹ PCTT theo đúng quy định;

c) Tổng hợp kết quả thu Quỹ PCTT năm 2018 của các địa phương, báo cáo UBND tỉnh theo thời hạn quy định. Thực hiện công khai kết quả thu, chi Quỹ PCTT theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thu, nộp đầy đủ, kịp thời tiền đóng góp của các đối tượng thuộc diện đóng góp cho Quỹ PCTT trong năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh;

b) Tiếp tục rà soát, đôn đốc để tổ chức thu Quỹ PCTT đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa lập kế hoạch hoặc đã lập kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2018 nhưng chưa đầy đủ theo quy định; xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm về đóng góp Quỹ PCTT theo quy định tại Điều 11, Điều 26 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều;

c) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Cơ quan quản lý Quỹ PCTT về tình hình, kết quả thu Quỹ PCTT năm 2018 và những vấn đề có liên quan trước ngày 15/11/2018. Thực hiện công khai kết quả thu, chi Quỹ PCTT theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn về chứng từ, việc hạch toán thu, nộp và quản lý, sử dụng Quỹ PCTT theo quy định.

4. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ PCTT, phổ biến về đối tượng đóng góp, mức đóng góp, các quy định về miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng đngười dân và các đối tượng thuộc diện đóng góp hiu và chủ động thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, GT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

KẾ HOẠCH

THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Đồng

STT

 

Đối tượng thu Quỹ Phòng, chống thiên tai

Tổng cộng

Địa phương

Cán bộ, công chức, viên chức, lc lượng vũ trang hưởng lương trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương trong các cơ quan, tổ chức cấp huyện và người lao động khác

Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, doanh nghiệp (kể cả người lao động trong doanh nghiệp và tài sản)

1

Thành phố Đà Lạt

278.686.124

1.174.147.166

9.559.621.937

11.012.455.227

2

Thành phố Bảo Lộc

 

908.951.000

2.835.490.000

3.744.441.000

3

Huyện Đam Rông

 

307.950.000

11.250.000

319.200.000

4

Huyện Lạc Dương

11.171.764

197.783.920

350.863.838

559.819.522

5

Huyện Đơn Dương

 

889.241.000

31.772.000

921.013.000

6

Huyện Đức Trọng

 

1.132.689.000

775.106.000

1.907.795.000

7

Huyện Lâm Hà

 

1.168.907.651

 

1.168.907.651

8

Huyện Bảo Lâm

 

973.666.253

 

973.666.253

9

Huyện Di Linh

 

896.301.465

874.163.452

1.770.464.917

10

Huyện Đạ Huoai

 

271.304.613

107.447.134

378.751.747

11

Huyện Đạ Tẻh

 

429.721.510

8.120.951

437.842.461

12

Huyện Cát Tiên

61.542.000

399.682.000

41.922.000

503.146.000

Tổng cộng

351.399.888

8.750.345.578

14.595.757.312

23.697.502.778

(Bng chữ: Hai mươi ba tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm lẻ hai nghìn, bảy trăm bảy mươi tám đng)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2018
Ngày hiệu lực09/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 866/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 866/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu866/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành09/05/2018
        Ngày hiệu lực09/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 866/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 866/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai Lâm Đồng

            • 09/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực