Quyết định 866/QĐ-UBND-HC

Quyết định 866/QĐ-UBND-HC năm 2018 quy định về nội dung và mức chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 866/QĐ-UBND-HC 2018 công tác quản lý vốn vay từ ngân sách địa phương Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔNG HỢP, KIỂM TRA, GIÁM SÁT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NHẬN ỦY THÁC TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 54/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1433/TTr-STC ngày 28 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ ngân sách địa phương tại Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Điều 2. Nội dung và mức chi

1. Chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ ngân sách địa phương: thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

2. Chi hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ được phân công trực tiếp công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát nguồn vốn ngân sách ủy thác cho vay: không quá 30% mức tiền lương hiện hưởng. Căn cứ vào nguồn thu thực tế, Thủ trưởng đơn vị quyết định danh sách cán bộ được hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu866/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2018
Ngày hiệu lực31/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 866/QĐ-UBND-HC 2018 công tác quản lý vốn vay từ ngân sách địa phương Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 866/QĐ-UBND-HC 2018 công tác quản lý vốn vay từ ngân sách địa phương Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu866/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành31/07/2018
        Ngày hiệu lực31/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 866/QĐ-UBND-HC 2018 công tác quản lý vốn vay từ ngân sách địa phương Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 866/QĐ-UBND-HC 2018 công tác quản lý vốn vay từ ngân sách địa phương Đồng Tháp

            • 31/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực