Quyết định 866/QĐ-UBND

Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008 - 2010

Nội dung toàn văn Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng 2008 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 866/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 564/TTr-KHĐT ngày 19/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 866/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. Dự án du lịch

1. Dự án mrộng Vườn hoa thành phố Đà Lạt (Giai đoạn 3)

- Tên dự án: Đầu tư mrộng Vườn hoa thành phố Đà Lạt.

- Mục tiêu dự án: Kêu gọi đầu tư khai thác mặt bằng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dịch vụ phục vụ tham quan của du khách trong và ngoài nước.

- Hình thức đầu tư: Tùy chọn

- Địa điểm thực hiện: Vườn hoa thành phố hiện hữu - Phường 8, thành phố Đà Lạt.

- Quy mô diện tích: 30 ha

Bao gồm các hạng mục sau:

+ Khu vực đồi keo;

+ Khu vực nhà trưng bày triển lãm quốc tế;

+ Khu vực mặt nước hồ cảnh trung tâm;

- Quy mô vốn: Tùy chọn.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Khu mua sắm, vui chơi, giải trí, triển lãm hoa, ẩm thực.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Rất thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND thành phố Đà Lạt - Điện thoại: 063.822196.

2. Dự án khu du lịch hồ Đắk Lô

- Tên dự án: Khu Du lịch sinh thái hồ Đắk Lô, huyện Cát Tiên.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụ du khách.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên.

- Quy mô diện tích: 219 ha (bao gồm cdiện tích mặt nước).

- Quy mô vốn: Tối thiểu 50 tỷ đồng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Du lịch sinh thái, dã ngoại, vui chơi, giải trí.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Giao thông thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Cát Tiên - Điện thoại: 063.884005.

3. Dự án khu du lịch sinh thái hồ Đạ Hàm

- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái hồ Đạ Hàm.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu du lịch sinh thái, vui chơi và nghỉ dưỡng phục vụ du khách.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh.

- Quy mô diện tích: 300 ha (bao gồm cả diện tích mặt nước).

- Quy mô vốn: Tùy chọn, ti thiểu 40 tđồng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Du lịch sinh thái, dã ngoại, vui chơi giải trí và nghdưỡng.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Đường giao thông thuận lợi, đã có điện lưới quốc gia đến khu vực.

- Cơ quan: UBND huyện Đạ Tẻh - Điện thoại: 063.880348.

4. Dự án khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh

- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng phục vụ du khách.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh.

- Quy mô diện tích: 500 ha (bao gồm cả diện tích mặt nước).

- Quy mô vốn: Tùy chọn, tối thiểu 50 tỷ đồng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Du lịch sinh thái, dã ngoại, vui chơi giải trí và nghdưỡng.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Đường giao thông thuận lợi, đã có điện lưới quốc gia đến khu vực.

- Cơ quan: UBND huyện Đạ Tẻh - Điện thoại: 063.880348.

5. Dự án Trung tâm thế giới tuổi thơ

- Tên dự án: Trung tâm thế giới tuổi thơ

- Mục tiêu dự án: Xây dựng trung tâm vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Phường B’Lao, thị xã Bảo Lộc.

- Quy mô diện tích: 220 ha.

- Quy mô vốn: Khoảng 160 tỷ đồng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Các khu vui chơi giải trí.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi, có hồ thủy lợi, chủ yếu đất chè và cà phê, dân cư thưa thớt.

- Cơ quan liên hệ: UBND thị xã Bảo Lộc - Điện thoại: 063.864001.

6. Dự án khu du lịch Đan Kia - Đà Lạt

- Tên dự án: Khu du lịch tổng hợp Đan Kia - Đà Lạt

- Mục tiêu dự án: Xây dựng trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị hội thảo cao cấp.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Lạc Dương.

- Quy mô diện tích: Khoảng 5.000 ha.

- Quy mô vốn: Khoảng trên 01 tỷ USD.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị hội thảo cao cấp.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Chủ yếu đất lâm nghiệp.

- Cơ quan, địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng - số 5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, thành phố Đà Lạt - Điện thoại: 063.571532.

II. Dự án thương mại và du lịch

1. Dự án chợ trung tâm huyện Cát Tiên

- Tên dự án: Chợ trung tâm huyện Cát Tiên.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng trung tâm thương mại, đầu mối lưu thông các loại nông sản và sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên.

- Quy mô diện tích: 02 ha.

- Quy mô vốn: Khoảng 10 tỷ đồng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Khu chợ trung tâm, kho hàng, bãi đậu xe.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Giao thông, điện, nước thuận lợi.

- Cơ quan: UBND huyện Cát Tiên - Điện thoại: 063.884005.

2. Dự án chợ Đạ Rsal

- Tên dự án: Chợ Đạ Rsal.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng chợ nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân địa phương.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông.

- Quy mô diện tích: Trên 01 ha.

- Quy mô vốn: Tương ứng trên 200 gian hàng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Gian hàng kinh doanh.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đam Rông - Điện thoại: 063. 616175.

3. Dự án thị trấn Bằng Lăng

- Tên dự án: Chợ thị trấn Bằng Lăng.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng chợ tại thị trn Bng Lăng nhm phục vụ nhu cu phát triển của nhân dân địa phương.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông.

- Quy mô diện tích: Trên 01 ha

- Quy mô vốn: Tương ứng trên 200 gian hàng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Gian hàng kinh doanh.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đam Rông - Điện thoại: 063. 616175.

4. Dự án chợ trung tâm thị trấn Mađaguôi

- Tên dự án: Chợ và khu dân cư xung quanh chợ Mađaguôi.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng chợ thành trung tâm thương mại của thị trấn; chỉnh trang khu dân cư quanh chợ trở thành khu phố.

- Hình thức đầu tư: Tùy chọn.

- Địa điểm thực hiện: Khu phố 3, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.

- Quy mô diện tích: 3,8 ha.

- Quy mô vốn: Trên 50 tỷ.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Khu mua bán, khu dân cư.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đạ Huoai - Điện thoại: 063.8874363.

5. Dự án trung tâm thương mại huyện Lạc Dương

- Tên dự án: Xây dựng chợ và khu thương mại huyện Lạc Dương.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng mới chợ và khu thương mại.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

- Quy mô diện tích: 03 ha.

- Quy mô vốn: Tùy chọn.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Nhà lồng, khu thương mại.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Đất ở khu dân cư.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Lạc Dương - Điện thoại: 063 839 040.

6. Dự án khu thương mại Đại Ninh

- Tên dự án: Khu thương mại Đại Ninh.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng mới khu thương mại Đại Ninh, xây dựng hạ tầng khu phố chợ.

- Hình thức đầu tư: Tùy chọn.

- Địa điểm thực hiện: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

- Quy mô diện tích: Khoảng 10 ha.

- Quy mô vốn: Trên 60 tỷ.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Nhà lồng, khu phố chợ, khu thương mại.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Đường giao thông, điện thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đức Trọng - Điện thoại: 063.647518.

7. Dự án khu thương mại huyện Đức Trọng

- Tên dự án: Khu thương mại, dịch vụ Đức Trọng.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng các khu thương mại, dịch vụ.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Khu cơ quan dọc quốc lộ 20 (Từ Hạt Kiểm lâm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện).

- Quy mô diện tích: Tùy khu.

- Quy mô vốn: Trên 60 tỷ đồng/khu.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Trung tâm thương mại, dịch vụ.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Rất thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đức Trọng - Điện thoại: 063.647518.

8. Dự án khu liên hợp thể thao Bảo Lộc

- Tên dự án: Khu liên hợp thể thao Bảo Lộc.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng trung tâm huấn luyện và thi đấu đa năng.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị Bắc Hà Giang, thị xã Bảo Lộc.

- Quy mô diện tích: 24 ha.

- Quy mô vốn: Trên 50 tỷ.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Sân tập và nhà thi đấu đa năng.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND thị xã Bảo Lộc - Điện thoại: 063.864001.

III. Dự án công nghiệp - xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm, điểm công nghiệp

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu dự án: Phát triển hạ tầng các khu, cụm, điểm công nghiệp phục vụ nhu cầu cho các nhà đầu tư.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Lộc Sơn; các cụm, điểm công nghiệp: Hà Lâm, Đạ Tẻh, Ka Đô, Cát Tiên, Phát Chi.

- Quy mô diện tích: Tùy khu vực, dự án.

- Quy mô vốn: Tùy khu vực, dự án.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Hạ tầng kỹ thuật.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng (Khu công nghiệp Lộc Sơn) - Điện thoại: 063.549103; UBND thành phố Đà Lạt (Điểm công nghiệp Phát Chi) - Điện thoại: 063.822196; UBND huyện Đạ Huoai (Cụm công nghiệp Hà Lâm) - Điện thoại: 063.8874363; UBND huyện Đạ Tẻh (Cụm công nghiệp Đạ Tẻh) - Điện thoại: 063.880348; UBND huyện Đơn Dương (Cụm công nghiệp Ka Đô) - Điện thoại: 063.620543, UBND huyện Cát Tiên (Cụm công nghiệp Cát Tiên) - Điện thoại: 063.884005.

2. Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại các khu, cụm, điểm công nghiệp

- Tên dự án: Đầu tư sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu dự án: Sản xuất, chế biến sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Tại các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô diện tích: Tùy nhu cầu nhà đầu tư.

- Quy mô vốn: Tùy dự án.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Thực phẩm, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu sản xuất như vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí, may mặc, chế biến cà phê, chế biến nông sản, khoáng sản, phân bón, ...

- Thị trường tiêu thụ dự kiến: Trong nước và xuất khẩu.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Tương đối thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt.

3. Dự án khu tái định cư Đăng Lèn

- Tên dự án: Khu tái đnh cư Đăng Lèn.

- Mục tiêu dự án: Bố trí nhà ở mặt phố, biệt thự, phân lô phục vụ cho nhu cầu tái định cư.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Khu phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

- Quy mô diện tích: 20,7 ha.

- Quy mô vốn: Trên 70 tỷ.

- Sn phẩm, dịch vụ chính của dự án: Hạ tầng, đất phân lô theo quy hoạch được duyệt.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Chưa có hệ thống cấp thoát nước, đã có hệ thống điện nông thôn, có khoảng 25 căn nhà cấp 4 và nhà tạm, chưa có công trình kiên cố.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Lạc Dương - Điện thoại: 063. 839 040.

4. Dự án mrộng khu dân cư phường Lộc Tiến

- Tên dự án: Mở rộng khu dân cư Lộc Tiến.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư, đầu tư phát triển nhà ở.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Phường Lộc Tiến, thị xã Bảo Lộc.

- Quy mô diện tích: Khoảng 200 ha.

- Quy mô vốn: Tương ứng quy mô khu dân cư.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Cơ sở hạ tầng và nhà ở khu dân cư.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan, địa chỉ liên hệ: UBND thị xã Bảo Lộc- Điện thoại: 063.864001.

5. Dự án khu dân cư đồi Thanh Danh

- Tên dự án: Xây dựng khu dân cư đồi Thanh Danh.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu dân cư.

- Hình thức đầu tư: Tùy chọn.

- Địa điểm thực hiện: Khu phố 8, thị trấn Di Linh.

- Quy mô diện tích: 12.47 ha.

- Quy mô vốn: 70 tỷ đồng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Cơ sở hạ tầng và nhà ở khu dân cư.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Di Linh - Điện thoại: 063.767828.

6. Dự án khách sạn và văn phòng cho thuê

- Tên dự án: Khu khách sạn và văn phòng cho thuê.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu khách sạn và văn phòng cho thuê đạt tiêu chuẩn 3-4 sao.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Phường 1, thị xã Bảo Lộc.

- Quy mô diện tích: 01 ha.

- Quy mô vn: Trên 50 tỷ đồng.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND thị xã Bảo Lộc - Điện thoại: 063.864001.

7. Dự án đô thị mới Liên Khương - Prenn

- Tên dự án: Khu đô thị mới Liên Khương - Prenn.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu đô thị mới, phát triển nhà đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Khu vực từ ngã ba Liên Khương đến chân đèo Prenn.

- Quy mô diện tích: 3.500 ha

+ Khu số 1: 1.246 ha thuộc phía tây nam và đông nam của đường cao tốc.

+ Khu số 2: 750,8 ha từ ngã ba Phi Nôm đến Công ty cơ khí.

+ Khu số 3: 1.502,6 ha từ Công ty cơ khí đến chân đèo Prenn.

- Quy mô vốn: Tương ứng từng khu vực.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu thương mại.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Rất thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đức Trọng - Điện thoại: 063.647518.

8. Dự án khu dân cư thị trấn Đạ Tẻh

- Tên dự án: Xây dựng các khu dân cư thị trấn Đạ Tẻh.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng khu dân cư và các công trình công cộng theo quy hoạch.

- Hình thức đầu tư: Theo thỏa thuận.

- Địa điểm thực hiện: Khu phố 4A, 4B, 4C thị trấn Đạ Th, huyện Đạ Tẻh.

- Quy mô diện tích: 40 ha.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu thương mại.

- Quy mô vốn: Không hạn chế.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất nông nghiệp xen kẽ một phần đất ở dân cư.

- Hạ tầng khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đạ Tẻh - Điện thoại: 063.880348.

IX. Dự án nông nghiệp

1. Dự án trang trại trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò chất lượng cao

- Tên dự án: Trang trại trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò chất lượng cao

- Mục tiêu dự án: Sử dụng có hiệu quả về tài nguyên rừng, xây dựng mô hình phát triển trang trại sản xuất nông lâm kết hợp gắn với chăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượng cao.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Tiểu khu 586B, 587 (khu vực Trảng Bụp) xã Mađaguôi Huyện Đạ Huoai.

- Quy mô diện tích: 316 ha.

- Quy mô vốn: trên 33 tỷ

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Trồng rừng, sữa, thịt bò.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi.

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Đạ Huoai - Điện thoại: 063.8874363.

2. Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao

- Tên dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao.

- Mục tiêu dự án: Trồng chè ôlong, rau, hoa chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp.

- Địa điểm thực hiện: Khu Đạ Đum II, xã Đa Sar, huyện Lạc Dương.

- Quy mô diện tích: Lô số 011 - 21,69 ha; lô số 012 - 18,51 ha; lô số 021 - 25,58 ha; lô số 022- 23,5 ha

- Quy mô vốn: Tùy dự án.

- Sản phẩm, dịch vụ chính của dự án: Trà ôlong, rau, hoa chất lượng cao.

- Thị trường tiêu thụ dự kiến: Trong nước và xuất khẩu.

- Hạ tầng của khu vực dự án: Thuận lợi

- Cơ quan liên hệ: UBND huyện Lạc Dương - Điện thoại: 063. 839 040.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu866/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực09/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 866/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng 2008 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng 2008 - 2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu866/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Quang Thái
       Ngày ban hành09/04/2008
       Ngày hiệu lực09/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng 2008 - 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng 2008 - 2010

           • 09/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực